Navigacijski put

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

Inicijativa za zapošljavanje mladih među glavnim je izvorima financijskih sredstava EU-a za potporu provedbi programa Garancije za mlade. Pokrenuta je radi potpore mladima koji žive u regijama u kojima je nezaposlenost mladih 2012. bila viša od 25 %.

Njome se posebno podupire mlade koji su nezaposleni i nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEET-ovi), uključujući mlade koji su dugo nezaposleni i one koji nisu prijavili da traže posao.

Tako se osigurava da u dijelovima Europe koji su suočeni s najvećim izazovima mlade osobe prime ciljanu potporu.

U okviru Inicijative za zapošljavanje mladih najčešće se podupire sljedeće:

  • naukovanje,
  • stažiranje,
  • posredovanje pri zapošljavanju
  • daljnje obrazovanje radi stjecanja kvalifikacije.

U okviru Garancije za mlade države članice trebale bi uvesti mjere kojima bi se osiguralo da mladi u dobi do 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, daljnje obrazovanje, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla.

Inicijativom za zapošljavanje mladih dopunjuju se druge mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini, posebno s potporom Europskoga socijalnog fonda (ESF), u cilju uspostave ili provedbe programa Garancije za mlade. U okviru ESF-a može se postići više od potpore pojedincima te pomoći u reformi usluga zapošljavanja, obrazovanja i osposobljavanja te ustanova koje pružaju te usluge.

Ukupni proračun Inicijative (za sve države članice EU-a koje ispunjavaju uvjete) za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 6,4 milijarde EUR. Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u skladu s pravilima ESF-a. Od ukupnog proračuna, 3,2 milijarde EUR je iz posebne proračunske linije za Inicijativu za zapošljavanje mladih, a 3,2 milijarde EUR iz ESF-a. Doprinosu ESF-a države članice koje ispunjavaju uvjete dodaju svoja financijska sredstva.

Budući da je stopa nezaposlenosti i dalje vrlo visoka, Komisija je 14. rujna 2016. predložila da se proračun Inicijative za zapošljavanje mladih poveća za dvije milijarde eura, sa 6,4 na 8,4 milijarde EUR. Vijeće i Parlament prihvatili su povećanje ukupnih sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih za 2,4 milijarde EUR za razdoblje 2017. – 2020.

Kako bi se brže pokrenule aktivnosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih na terenu, za države članice osigurana su znatna sredstva u obliku pretfinanciranja, koje je 2015. iznimno povećano na 30 % posebne proračunske linije za Inicijativu.

Kontekst

  • U veljači 2013. Europsko vijeće odlučilo je pokrenuti Inicijativu za zapošljavanje mladih kako bi se povećala financijska potpora EU-a dostupna regijama i pojedincima koji su najviše pogođeni nezaposlenošću i neaktivnošću mladih.
  • U travnju 2013. službeno je donesena Preporuka o Garanciji za mlade kako bi se mladim ljudima osigurao uspješan prijelaz na rad.