Διαδρομή πλοήγησης

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ που στοχεύει στην υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Δημιουργήθηκε με σκοπό την στήριξη των νέων που ζουν σε περιφέρειες όπου το 2012 η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25%.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), περιλαμβανομένων και αυτών που είναι μακροχρόνια άνεργοι ή δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία.

Μ' αυτόν τον τρόπο, οι νέοι που ζουν στις περιφέρειες της Ευρώπης με τα οξύτερα προβλήματα, μπορούν να λαμβάνουν στοχευμένη στήριξη.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στηρίζει κατά κανόνα

  • τη μαθητεία,
  • την πρακτική άσκηση,
  • την τοποθέτηση σε θέση εργασίας
  • τη συνέχιση της εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση τίτλου σπουδών.

Στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι νέοι έως 25 ετών λαμβάνουν μια ποιοτική προσφορά για θέση εργασίας, συνέχιση των σπουδών τους, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που τερματίζουν τις σπουδές τους ή χάνουν την εργασία τους.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων συμπληρώνει άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτές που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με στόχο τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Η εμβέλεια των δράσεων του ΕΚΤ μπορεί να καλύπτει μεμονωμένα άτομα αλλά και να συμβάλλει στη μεταρρύθμιση των ιδρυμάτων και υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-20 (για όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ). Η πρωτοβουλία υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚΤ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 3,2 δισ. ευρώ προέρχονται από την ειδική γραμμή του προϋπολογισμού «Απασχόληση των Νέων» και 3,2 δισ. ευρώ από το ΕΚΤ. Η συνεισφορά του ΕΚΤ συμπληρώνεται από ιδίους πόρους των επιλέξιμων κρατών μελών.

Δεδομένου ότι η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, η Επιτροπή πρότεινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 την αύξηση του προϋπολογισμού της ΠΑΝ από 6,4 δισ. σε 8,4 δισ. ευρώ. Έτσι, εφόσον η πρόταση της Επιτροπής εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συνολικοί πόροι της ΠΑΝ θα αυξηθούν κατά 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Για την ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων της πρωτοβουλίας αποδεσμεύθηκε σημαντική χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη με τη μορφή προχρηματοδότησης, η οποία το 2015 αυξήθηκε θεαματικά, φθάνοντας στο 30% της ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ.

Ιστορικό

  • Τον Φεβρουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να δημιουργηθεί η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ώστε να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την αδράνεια των νέων.
  • Τον Απρίλιο του 2013 εγκρίθηκε επισήμως η Σύσταση σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των νέων στην εργασία.