Cesta

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je jedním z hlavních evropských finančních zdrojů, o něž se opírá realizace systémů záruk pro mladé lidi. Cílem iniciativy je poskytnout podporu mladým lidem v regionech, kde nezaměstnanost v této věkové skupině přesáhla v roce 2012 25 %.

Podpora směřuje výhradně k mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET – not in education, employment or training), včetně dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí nebo těch, kteří nejsou registrováni jako osoby hledající zaměstnání.

Tím je zajištěno, že v těch částech Evropy, kde jsou tyto problémy nejpalčivější, dostanou mladí lidé přesně tu podporu, kterou potřebují.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí obvykle podporuje poskytnutí

  • učňovského poměru
  • stáže
  • pracovního místa
  • dalšího vzdělávacího programu vedoucího k získání kvalifikace

V systému záruk pro mladé lidi by členské státy měly zavést opatření, díky nimž mladí lidé do 25 let získají kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže do čtyř měsíců od opuštění školy nebo po ztrátě zaměstnání.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplňuje další opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, např. ta, u nichž se v zájmu zavedení nebo realizace systémů záruk pro mladé lidi zejména využívají prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Podpora z ESF jde nad rámec podpory jednotlivců a napomáhá reformě zaměstnanosti a vzdělávacích a školicích institucí a služeb.

Celkový rozpočet Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (pro všechny způsobilé členské státy EU) na období 2014–20 činí 6,4 miliard eur. Iniciativa se provádí podle pravidel ESF. Z celkového rozpočtu na iniciativu pocházejí 3,2 miliardy eur ze zvláštní rozpočtové položky vyčleněné na zaměstnanost mladých lidí a další 3,2 miliardy eur pak z prostředků Evropského sociálního fondu. Příspěvek z ESF navyšují členské státy z vlastních finančních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje stále vysokých hodnot, předložila Komise 14. září 2016 návrh navýšení rozpočtu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí o 2 miliardy eur, konkrétně z 6,4 miliardy eur na 8,4 miliardy eur. V návaznosti na to Rada i Evropský parlament souhlasily s navýšením celkových zdrojů iniciativy na období 2017–2020 o 2,4 miliardy eur.

Aby bylo možné použít finance na opatření této iniciativy operativněji, byla značná část finančních prostředků dána členským státům k dispozici formou předběžného financování – v roce 2015 to výjimečně bylo dokonce  30 % ze zvláštní rozpočtové položky pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Souvislosti

  • V únoru 2013 Evropská rada odsouhlasila vytvoření Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem zvýšit finanční podporu regionům a osobám, které se nejvíce potýkají s nezaměstnaností a nečinností mladých lidí.
  • V dubnu 2013 bylo oficiálně přijato doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi s cílem zajistit úspěšný přechod mladých lidí do pracovního procesu.