Навигационна пътека

Инициатива за младежка заетост

Инициатива за младежка заетост

Целта на инициативата за младежка заетост е да се окаже допълнителна подкрепа на младите хора на възраст под 25 години, живеещи в региони, в които през 2012 г. равнището на младежката безработица е било над 25 %.

Тя е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.

Инициативата ще гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.

Инициативата за младежка заетост по принцип подкрепя:

  • чиракуване,
  • стажове,
  • професионални стажове и
  • по-нататъшно образование за получаване на квалификация.

Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранция за младежта. По линия на инициативата Гаранция за младежта страните членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.

Инициативата за младежка заетост е допълнение към други действия, предприети на национално равнище, включително подкрепяните от Европейския социален фонд (ЕСФ), като целта е създаване или изпълнение на схеми за гаранция за младежта. Действията на ЕСФ не се ограничават до засегнатите лица, тъй като фондът може да помогне за реформиране на институциите и услугите в сферата на заетостта, образованието и обучението.

Общият бюджет на инициативата за младежка заетост за периода 2014—2020 г. е 6,4 млрд. евро. Инициативата за младежка заетост се изпълнява в съответствие с правилата на ЕСФ.

3,2 млрд. евро от общия бюджет идват от специален бюджетен ред за младежка заетост, а останалите 3,2 млрд. евро са от ЕСФ. Средствата от ЕСФ се допълват със собствени финансови ресурси от страните членки, които отговарят на изискванията.

За да бъдат предприети по-бързо действия по места, на страните членки бяха предоставени значителни финансови средства под формата на предварително финансиране, което през 2015 г. по изключение бе увеличено до 30 % от специалния бюджетен ред за инициативата за младежка заетост.

Контекст


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+