Cesta

Právních předpisů EU

Aktualizace pravidel koordinace

Aktualizace pravidel koordinace se v EU uplatňuje od 1. května 2010. Zahrnuje tato nařízení v konsolidovaném znění:

Tato znění obsahují úpravy nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 stanovené nařízením (ES) č. 988/2009, nařízením Komise (EU) č. 1244/2010, nařízením (EU) č. 465/2012 a nařízením Komise (EU) č. 1224/2012.

Právní úprava EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení existuje již od roku 1958 (nařízení č. 3 a 4 z uvedeného roku). Od té doby byly mnohokrát pozměněny.

Tato aktualizace však představuje první zásadní reformu od přijetí následujících nařízení v 70. letech minulého století:

Státní příslušníci nečlenských států

Dne 1. ledna 2011 rozšířilo nařízení (EU) č. 1231/2010 aktualizaci pravidel koordinace na státní příslušníky nečlenských států (tzv. „třetích zemí“), kteří legálně žijí v členských státech Unie a kterých se týká přeshraniční problematika. Pravidla se vztahují i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé, pokud také žijí v EU.

Pravidla se nevztahují na Dánsko a Spojené království.

Nařízení č. 1231/2010 je směrodatné i v takových případech, kdy se občan nečlenského státu přestěhoval do jiné země Unie za prací, ale jeho děti zůstaly v tom členském státě, kde pobýval předtím.

Státní příslušníci nečlenských zemí mohou i nadále využívat výhod vyplývajících z předešlých pravidel koordinace v případech, které se týkají Spojeného království, protože zde i nadále platí nařízení (ES) č. 859/2003 (kterým se působnost nařízení (EHS) č.1408/71 rozšiřuje na státní příslušníky nečlenských zemí).

Švýcarsko

Vůči Švýcarsku se aktualizovaná pravidla koordinace uplatňují od 1. dubna 2012.

EHP (Evropský hospodářský prostor)

Vůči Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku (státům EHP) se aktualizovaná pravidla koordinace uplatňují od 1. června 2012.