Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci stanoví preferenční režimy v oblastech, jako je obchod se zbožím a službami, digitální obchod, ochrana práv duševního vlastnictví, veřejné zakázky, letectví a silniční doprava, energetika, rybolov, koordinace sociálního zabezpečení, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech, tematická spolupráce a účast v programech EU. Dohoda se opírá se o ustanovení zajišťující rovné podmínky a dodržování základních práv.

Ačkoli v žádném případě nezajišťuje úroveň ekonomické integrace, která existovala v době členství Spojeného království v EU, má širší záběr než tradiční dohoda o volném obchodu a poskytuje pevný základ pro pokračování dlouhodobého přátelství a spolupráce obou stran.

Dohoda o obchodu a spolupráci byla podepsána dne 30. prosince 2020. Prozatímně byla prováděna od 1. ledna 2021 a v platnost vstoupila dne 1. května 2021.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci se skládá z:

Dohoda se nevztahuje na zahraniční politiku ani na spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, neboť Spojené království o těchto záležitostech jednat nechtělo. Od 1. ledna 2021 proto mezi Spojeným královstvím a EU neexistuje žádný rámec pro vypracování a koordinaci společných reakcí na zahraničněpolitické otázky, jako je například ukládání sankcí státním příslušníkům nebo ekonomikám třetích zemí.

Dohoda o obchodu a spolupráci navíc neupravuje rozhodnutí týkající se rovnocennosti v oblasti finančních služeb, rozhodnutí o odpovídajícím režimu Spojeného království pro ochranu údajů nebo posouzení jeho sanitárního a fytosanitárního režimu za účelem jeho zařazení na seznam třetích zemí, které mohou do EU vyvážet potravinářské výrobky. Tato rozhodnutí jsou jednostrannými rozhodnutími EU a nejsou předmětem jednání.

Dohoda o volném obchodu

Nové hospodářské a sociální partnerství se Spojeným královstvím

Dohoda se týká nejen obchodu se zbožím a službami, ale také široké škály dalších oblastí zájmu EU, jako jsou investice, hospodářská soutěž, státní podpora, daňová transparentnost, letecká a silniční doprava, energetika a udržitelnost, rybolov, ochrana údajů a koordinace sociálního zabezpečení.

  • Stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, které splňuje příslušná pravidla původu.
  • Obě strany se zavázaly zajistit rovné podmínky, a to tak, že zachovají vysokou úroveň ochrany v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, boj proti změně klimatu a stanovování cen uhlíku, sociální a pracovní práva, daňová transparentnost a státní podpora. Zároveň je zajištěno účinné vnitrostátní prosazování pravidel, závazný mechanismus řešení sporů a možnost obou stran přijmout nápravná opatření.
  • EU a Spojené království se dohodly na novém rámci pro společné řízení rybích populací ve vodách EU a Spojeného království. Spojené království bude moci dále rozvíjet britské rybolovné činnosti, přičemž bude zaručena činnost a obživa evropských rybářů a chráněny přírodní zdroje.
  • Pokud jde o dopravu, dohoda zajišťuje nepřetržité a udržitelné letecké, silniční, železniční a námořní spojení, ačkoli přístup na trh bude omezenější než v rámci jednotného trhu. Obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby hospodářská soutěž mezi subjekty z EU a Spojeného království probíhala za rovných podmínek, aby nedocházelo k oslabení práv cestujících a pracovníků ani ke zhoršení bezpečnosti dopravy.
  • Pokud jde o energetiku, dohoda stanoví nový model pro obchodování a vzájemné propojení se zárukami otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže, včetně bezpečnostních norem pro energii z moří a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
  • V oblasti koordinace sociálního zabezpečení má dohoda zajistit řadu práv občanů EU a státních příslušníků Spojeného království. To se týká občanů EU, kteří budou po 1. lednu 2021 pracovat ve Spojeném království, cestovat do Spojeného království nebo se tam stěhovat, a státních příslušníků Spojeného království, kteří budou pracovat v EU, cestovat do EU nebo se do ní stěhovat.
  • Dohoda rovněž Spojenému království umožňuje, aby se nadále účastnilo řady stěžejních programů EU na období 2021–2027, jako je Horizont Evropa (pod podmínkou, že Spojené království zaplatí finanční příspěvek do rozpočtu EU).

Další informace:

Nové partnerství pro bezpečnost našich občanů

Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech. Uznává potřebu intenzivní spolupráce mezi vnitrostátními policejními a justičními orgány, zejména v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu a jejich stíhání.

Vytváří nové operativní schopnosti s ohledem na skutečnost, že Spojené království jako třetí země mimo schengenský prostor nebude mít stejné možnosti jako dříve. Spolupráce v oblasti bezpečnosti může být pozastavena v případě, že Spojené království poruší svůj závazek nadále dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a vnitrostátně ji vymáhat.

Horizontální dohoda o správě

Rámec, který obstojí v čase

Aby byla podnikům, spotřebitelům a občanům poskytnuta co největší právní jistota, je v kapitole věnované správě jasně uvedeno, jak bude dohoda o obchodu a spolupráci prováděna a kontrolována. Rovněž zřizuje společnou Radu partnerství, která zajistí řádné uplatňování a výklad dohody a v níž budou projednávány všechny nově vzniklé otázky.

Závazné mechanismy prosazování a řešení sporů zajistí, aby byla dodržována práva podniků, spotřebitelů a jednotlivců. To znamená, že podniky v EU a ve Spojeném království spolu budou soutěžit za rovných podmínek a nedovolí, aby některá ze stran využila své autonomie v oblasti regulace k poskytování nespravedlivých subvencí nebo k narušování hospodářské soutěže. Dohoda předpokládá možnost přijmout opatření k obnovení rovnováhy a nápravná, kompenzační a ochranná opatření.

Obě strany se mohou v případě porušení dohody o obchodu a spolupráci zapojit do meziodvětvových odvetných opatření. Tato meziodvětvová odvetná opatření se vztahují na všechny oblasti hospodářského partnerství. V případě, že některá ze stran své povinnosti poruší, vztahuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráci zvláštní ustanovení o pozastavení.

Výzva k podávání přihlášek: činnosti týkající se řešení sporů podle dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

 

StáhnoutPDF - 423.1 KB

Stížnosti

Aby bylo možné zajistit, že občané i podniky EU plně těží z výhod dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím, je nezbytné monitorovat její provádění. Nejste spokojení s tím, jak Spojené království dohodu provádí, a chtěli byste podat stížnost? Stačí zodpovědět krátký dotazník a vaše stížnost bude předána příslušnému útvaru Komise, který se jí bude dále zabývat.

 

 

Podat stížnost

Pokud chcete podat stížnost týkající se způsobu, jakým dohodu provádí některý z členských států EU, vyplňte tento formulář stížnosti na porušení práva Unie.

 

 

Informace pro tisk

StáhnoutPDF - 1.2 MB