Διαδρομή πλοήγησης

Η νομοθεσία της ΕΕ

Eκσυγχρονισμένος συντονισμός

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός εφαρμόζεται στην ΕΕ από την 1η Μαΐου 2010 και περιλαμβάνει τους ακόλουθους ενοποιημένους κανονισμούς:

Τα κείμενα αυτά περιέχουν τις τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής, τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 465/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής.

Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν ήδη στους κανονισμούς αριθ. 3 και 4 του 1958, και έχουν επικαιροποιηθεί και επεκταθεί πολλές φορές.

Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε μετά τους κανονισμούς του 1970:

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 επέκτεινε τους κανόνες εκσυγχρονισμού του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και τελούν υπό διασυνοριακό καθεστώς. Τα μέλη της οικογένειάς τους και οι επιζώντες καλύπτονται επίσης από τους εν λόγω κανόνες εφόσον διαμένουν στην ΕΕ.

Ο συντονισμός δεν ισχύει στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 προβλέπει τα δικαιώματα που ισχύουν, π.χ., στην περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος μετακόμισε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη για λόγους εργασίας, αλλά τα παιδιά του παρέμειναν στην προηγούμενη χώρα της ΕΕ.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τους παλαιούς κανόνες συντονισμού σε περιπτώσεις που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο δεδομένου ότι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 (ο οποίος επέκτεινε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σε υπηκόους τρίτων χωρών) εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τη συγκεκριμένη χώρα.

Ελβετία

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός ισχύει στην Ελβετία από την 1η Απριλίου 2012.

ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός ισχύει στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ) από την 1η Ιουνίου 2012.