Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Ersättning för vårdkostnader

För att förvissa dig om att du får högsta möjliga ersättning, bör du vända dig till din försäkringskassa innan du reser. I allmänhet ersätter din försäkringskassa bara dina kostnader om lagen i ditt land godkänner behandlingen. Till exempel täcks kostnader för kurbehandlingar i vissa länder men inte i andra.

Vilka kostnader ersätts? Vad får jag betala själv?

Om du beviljas tillstånd, kommer vårdkostnaden (på sjukhus eller hos annan vårdgivare) att täckas till den högsta nivån – antingen den i landet där du är försäkrad eller den i vårdgivarlandet.

Exempel

Sofia är försäkrad i land A. Hon har förhandstillstånd att genomgå en operation i land B. Vårdkostnaden i land B är 4 000 euro. För liknande vård i land A skulle enbart 2 800 euro ersättas, jämfört med 3 200 euro i land B.
Eftersom hon har fått tillstånd kommer Sofia att ersättas på samma villkor som de personer som är försäkrade i land B. Det innebär att 3 200 euro kommer att ersättas och att Sofia enbart betalar mellanskillnaden på 800 euro själv.

Om å andra sidan en liknande behandling i land A ersätts med 3 500 euro kommer Sofia inte bara att få den ersättning som utgår i land B (3 200 euro), utan också ett extra ersättningsbelopp motsvarande mellanskillnaden (3 500-3 200 euro = 300 euro). Det totala ersättningsbeloppet blir i detta fall 3 500 euro. Återstående 500 euro får Sofia betala själv.

Observera att rätten till extra ersättning inte gäller för Schweiz, om du är försäkrad i ett EES-land och reser till Schweiz eller vice versa.
Om du inte har förhandstillstånd, så har du i princip inte rätt till ersättning för kostnaderna för den sjukhusvård du fick i ett annat land. Icke sjukhusvård ersätts på de villkor som gäller i det land där du är försäkrad, utan extra ersättning, om det land där du fick vård har en högre ersättningsnivå. Om du inte har förhandstillstånd, ersätts inte vårdkostnader för EES-medborgare i Schweiz eller vice versa.

Vilken lösning är den ekonomiskt mest fördelaktiga?

Ur ekonomiskt perspektiv är det bäst att ha förhandstillstånd.

Om det gäller sjukhusvård, kommer din försäkringskassa nästan alltid att kräva att du ska ansöka om förhandstillstånd. Tillståndet är en garanti för att du får ersättning till högsta möjliga nivå. Dina vårdkostnader ersätts då automatiskt till den nivå som gäller i det land där du vårdades. Om en högre nivå gäller i det land där du är försäkrad, kommer din försäkring att ersätta skillnaden. Notera att denna rätt till extra ersättning inte existerar när det gäller Schweiz.

Om det gäller annan vård än sjukhusvård, kommer samma garantier att gälla om du har förhandstillstånd. Alternativt kan du åka direkt till det land där du vill genomgå behandlingen, utan förhandstillstånd, och ansöka om ersättning hos din försäkringskassa efter hemkomsten. Om ersättningsnivån i ditt land är högre än i vårdgivarlandet, kommer du att ersättas till den nivån. Men du har inte rätt till extra ersättning, om nivån är högre i vårdgivarlandet. Notera att utan tillstånd omfattas vårdkostnader inte när det gäller Schweiz.

Obs: Det finns ingen europeisk definition av ”sjukhusvård” eller ”annan vård än sjukhusvård”. Om du vill veta mer, fråga din försäkringskassa.

I princip täcks vårdkostnaderna endast om lagen i det land där du är försäkrad godkänner behandlingen. Till exempel omfattas kostnader för kurbehandlingar i vissa länder men inte i andra. Vänd dig till din försäkringskassa för mer information innan du reser.