Navigatsioonitee

Kulude hüvitamine

Et ravikulusid kaetaks võimalikult suures ulatuses, peaksite enne välisriiki siirdumist nõu pidama oma ravikindlustusasutusega. Üldjuhul katab ravikindlustusasutus teie kulud ainult siis, kui kõnealune ravi on teie riigi õigusaktide kohaselt hüvitatav. Näiteks ravikuurid sanatooriumis kuuluvad mõnes riigis hüvitamisele, mõnes muus aga mitte.

Millised kulud kaetakse? Mille eest pean mina maksma?

Kui olete loa saanud, siis kaetakse ravikulud (nii haiglaravi kui ka haiglavälise ravi puhul) kas selle hüvitisemäära alusel, mis kehtib riigis, kus olete kindlustatud, või ravi saamise riigis kehtiva hüvitisemäära alusel, olenevalt sellest, kumb on kõrgem.

Näide

Sophie on kindlustatud riigis A. Ta on saanud loa riigis B tehtavaks operatsiooniks. Riigis B asuvas haiglas viibimise kulu on 4000 eurot. Samalaadse ravi puhul riigis A hüvitataks talle ainult 2800 eurot, samas kui riigis B hüvitatakse 3200 eurot.
Kuna Sophie hankis eelnevalt loa, laienevad talle samad tingimused, mida kohaldatakse riigis B kindlustatud inimestele. Seega hüvitatakse talle 3200 eurot ja tema kanda jääb ainult 800 eurot.

Kui aga riigis A hüvitataks sama ravi puhul 3500 eurot, siis hüvitatakse Sophie ravikulud riigis B kehtiva hüvitisemäära kohaselt (3200 eurot) ja lisaks hüvitatakse talle ka nende kahe riigi puhul kohaldatavate hüvitisemäärade vahe (3500–3200 = 300 eurot). Kokku hüvitatakse siis Sophiele sel juhul 3500 eurot ja tema enda kanda jääb ainult 500 eurot.


Palun pange tähele, et täiendavat hüvitamist ei toimu suhetes Šveitsiga, olenemata sellest, kas olete kindlustatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja reisite Šveitsi, või vastupidi.

Kui te ei saanud luba, siis põhimõtteliselt ei ole teil õigust nõuda teises riigis saadud haiglaravi kulude hüvitamist. Haiglavälise ravi kulud kaetakse selle riigi tingimuste kohaselt, kus olete kindlustatud, ent täiendavat hüvitist ei maksta, kui ravi saamise riigis on hüvitise määr kõrgem. Palun pange tähele, et kui luba ei väljastatud, siis ei kaeta Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanike ravikulusid Šveitsis ega vastupidi.

Milline on majanduslikult kõige soodsam lahendus?

Majanduslikult on kõige kasulikum hankida luba.

Haiglaravi korral nõuab teie ravikindlustusasutus peaaegu alati, et taotleksite eelneva loa. Luba tagab, et kulud hüvitatakse teile võimalikult kõrge hüvitisemääraga. Sellisel juhul hüvitatakse teie ravikulud automaatselt selle riigi hüvitisemääraga, kus saate ravi. Kui riigis, kus olete kindlustatud, kohaldatakse kõrgemat hüvitisemäära, siis hüvitab teie ravikindlustusasutus teile vahe. Palun pidage meeles, et suhetes Šveitsiga täiendavat hüvitamist ei kohaldata.

Haiglavälise ravi korral, mille jaoks olete hankinud loa, kehtivad samad garantiid. Teisalt võite aga eelnevalt luba hankimata reisida otse riiki, kus soovite ravi saada, ja taotleda kulude hüvitamist oma ravikindlustusasutuse poolt pärast kodumaale naasmist. Kui teie ravikindlustusasutus pakub kõrgemat hüvitisemäära, kui on kohaldatav ravi saamise riigis, siis hüvitatakse teile kulud selle hüvitisemäära alusel. Kui aga hüvitisemäär on kõrgem riigis, kus saite ravi, siis on teil õigus saada täiendavat hüvitist. Palun pidage meeles, et eelneva loata saadud ravi korral ei ole ravikulud suhetes Šveitsiga hüvitatavad.

Märkus: Praegusel ajal puuduvad Euroopas ühtsed haiglaravi ja haiglavälise ravi määratlused. Kahtluse korral küsige teavet oma ravikindlustusasutuselt.

Palun pidage silmas, et põhimõtteliselt kaetakse teie ravikulud ainult siis, kui ravi on hüvitatav selle riigi õigusaktide kohaselt, kus olete kindlustatud. Näiteks ravikuurid sanatooriumis kuuluvad mõnes riigis hüvitamisele, mõnes teises riigis aga mitte. Enne reisi uurige kõnealuse ravi kohta oma kindlustusasutuselt.

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel (00800 6 7 8 9 10 11)
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Paluge õigusalast nõu ELi kodanike nõuandeteenistuselt