Ścieżka nawigacji

Koszty pokrywane przez ubezpieczenie

Aby upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia do maksymalnej wysokości, warto jeszcze przed wyjazdem poprosić o informacje swój zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Z reguły zakład ubezpieczeń zdrowotnych pokryje koszty tylko, jeśli prawo danego kraju uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach.

Jakie koszty obejmie ubezpieczenie? Ile zapłacę z własnej kieszeni?

Jeśli uzyskają Państwo wymagane zezwolenie, ubezpieczenie pokryje koszt leczenia (szpitalnego lub innego) po korzystniejszej z następujących dwóch stawek: stawce pokrywanej przez ubezpieczenie w kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, lub stawce kraju, w którym poddano Państwa leczeniu.

Przykład

Anna jest ubezpieczona w kraju A. Udzielono jej zgody na operację w kraju B. Koszt jej pobytu w szpitalu w kraju B wynosi 4 000 euro. Za podobne leczenie w kraju A zwrócono by jej tylko 2 800 euro, podczas gdy w kraju B zwraca się za nie 3 200 euro.
Ponieważ Anna uzyskała wcześniejszą zgodę, przysługuje jej zwrot na tych samych warunkach, co osobom ubezpieczonym w kraju B, co oznacza, że odzyska 3 200 euro i sama będzie musiała zapłacić tylko pozostałe 800 euro.

Gdyby zaś za podobne leczenie w kraju A zwracano 3 500 euro, Anna otrzymałaby nie tylko zwrot w wysokości stawki przyjętej w kraju B (3 200 euro), ale także dodatkowo zwrot różnicy w stawkach pokrywanych przez ubezpieczenie w tych dwóch krajach (3 500 - 3 200 = 300 euro). W tym przypadku łączna kwota do zwrotu wynosiłaby 3 500 euro, zatem Anna musiałaby sama zapłacić tylko 500 euro.


Na uwagę zasługuje fakt, że taki dodatkowy zwrot nie przysługuje w przypadku Szwajcarii, bez względu na to, czy pacjent jest ubezpieczony w kraju EOG i udaje się do Szwajcarii, czy też na odwrót.

W przypadku gdy pacjent nie uzyskał wcześniejszej zgody, zasadniczo nie jest uprawniony do zwrotu kosztów leczenia szpitalnego w innym kraju. Leczenie pozaszpitalne zostanie objęte ubezpieczeniem na zasadach przyjętych w kraju, w którym pacjent jest ubezpieczony. Żaden dodatkowy zwrot nie będzie przysługiwać, jeśli kraj, w którym odbywa się leczenie, oferuje zwrot kosztów w wyższej kwocie. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku nieuzyskania zezwolenia ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia obywateli państw członkowskich EOG w Szwajcarii, ani Szwajcarów w kraju EOG.

Które rozwiązanie jest najkorzystniejsze finansowo?

Najbardziej opłacalne jest uzyskanie zezwolenia.

W przypadku leczenia szpitalnego Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych najczęściej będzie wymagać wcześniejszego uzyskania zgody. Tego rodzaju zezwolenie gwarantuje zwrot kosztów po najkorzystniejszej stawce. Koszty leczenia zostaną automatycznie zwrócone w wysokości stawki przyjętej w kraju, w którym odbywa się leczenie, a jeśli w kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, oferowana jest wyższa stawka, ubezpieczenie zwróci kwotę różnicy w stawkach. Na uwagę zasługuje fakt, że taki dodatkowy zwrot nie przysługuje w przypadku Szwajcarii.

W przypadku leczenia pozaszpitalnego, ijeśli uzyskają Państwo zezwolenie, będą Państwu przysługiwać takie same gwarancje, co w przypadku hospitalizacji. Ewentualnie mogą Państwo udać się bezpośrednio do kraju, w którym zamierzają Państwo poddać się leczeniu, bez uprzedniego uzyskania zgody, i złożyć wniosek o zwrot oferowany przez Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych dopiero po powrocie. Jeśli stawka ubezpieczenia jest wyższa niż w kraju leczenia, zwrot zostanie przyznany w wysokości tej stawki. Jeśli jednak stawka ubezpieczenia jest wyższa w kraju, w którym odbywa się leczenie, nie będzie Państwu przysługiwać dodatkowy zwrot. Na uwagę zasługuje fakt, że w razie nieuzyskania zgody w przypadku Szwajcarii ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia.

Uwaga: dotąd nie przyjęto wspólnej, europejskiej definicji „leczenia szpitalnego” ani „leczenia pozaszpitalnego”. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Warto pamiętać, że zasadniczo Państwa ubezpieczenie pokryje koszty leczenia wyłącznie, jeśli prawo kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w Biurze Porad dla Obywatela UE (CSS)