Διαδρομή πλοήγησης

Για την κάλυψη των εξόδων σας

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα πριν αναχωρήσετε. Σε γενικές γραμμές, ο ασφαλιστικός σας φορέας θα καλύψει τα έξοδά σας μόνον εφόσον η νομοθεσία της χώρας σας αναγνωρίζει την περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες.

Ποια έξοδα καλύπτονται; Τι θα πρέπει να πληρώσω εγώ;

Αν λάβετε έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης (νοσοκομειακής ή μη) θα καλυφθούν στο ποσοστό που είναι υψηλότερο – είτε του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος είτε του κράτους όπου σας χορηγείται περίθαλψη.


Παράδειγμα

Η Σοφία είναι ασφαλισμένη στη χώρα Α. Έχει άδεια να εγχειριστεί στη χώρα Β. Τα έξοδα νοσηλείας της στη χώρα Β ανέρχονται σε 4.000 ευρώ. Για την ίδια περίθαλψη στη χώρα Α, θα της επιστρέφονταν μόνον 2.800 ευρώ, ενώ στη χώρα Β 3.200 ευρώ.
Δεδομένου ότι έλαβε έγκριση, η Σοφία θα επωφεληθεί από τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στη χώρα Β. Συνεπώς θα της επιστραφούν 3.200 ευρώ και η ίδια θα επιβαρυνθεί μόνο με τη διαφορά, ήτοι με 800 ευρώ.

Αν όμως για την ίδια περίθαλψη στη χώρα Α της επιστρέφονταν 3.500 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι θα επιστρεφόταν στη Σοφία όχι μόνον το ποσοστό εξόδων που προβλέπεται στη χώρα Β (3.200 ευρώ), αλλά και ένα πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του ποσοστού μεταξύ των δύο χωρών (3.500-3.200=300 ευρώ). Το συνολικό ποσό που επιστρέφεται στην περίπτωση αυτή είναι λοιπόν 3.500 ευρώ. Οπότε η Σοφία θα επιβαρυνθεί μόνο με 500 ευρώ.


Σημειωτέον ότι η Ελβετία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσθετης επιστροφής εξόδων, είτε είστε ασφαλισμένος σε χώρα του ΕΟΧ και ταξιδέψετε στην Ελβετία, είτε το αντίστροφο.

Εάν δεν έχετε λάβει έγκριση, τότε κατ' αρχήν δεν δικαιούσθε επιστροφή των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που σας χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Τα έξοδα μη νοσοκομειακής περίθαλψης θα καλυφθούν σύμφωνα με τους όρους του κράτους όπου είστε ασφαλισμένος, χωρίς πρόσθετη επιστροφή εφόσον το κράτος όπου σας χορηγήθηκε περίθαλψη προσφέρει υψηλότερο ποσοστό επιστροφής. Σημειωτέον ότι αν δεν έχετε λάβει έγκριση, δεν καλύπτονται τα έξοδα περίθαλψης για τους υπηκόους χωρών του ΕΟΧ στην Ελβετία ή αντίστροφα.

Ποια είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση;

Από οικονομική άποψη, σας συμφέρει περισσότερο να ζητήσετε έγκριση.

Στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει πρέγκριση. Αυτή η έγκριση εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων σας στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα περίθαλψής σας θα σας επιστραφούν στο ποσοστό που προβλέπει το κράτος στο οποίο λαμβάνετε την περίθαλψη, εάν όμως προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό στο κράτος όπου είστε ασφαλισμένος, ο ασφαλιστικός σας φορέας θα σας επιστρέψει τη διαφορά. Σημειωτέον ότι το δικαίωμα σε πρόσθετη επιστροφή δεν αναγνωρίζεται από την Ελβετία.

Όσον αφορά τη μη νοσοκομειακή περίθαλψη, θα έχετε τις ίδιες εγγυήσεις, εφόσον λάβετε έγκριση. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ταξιδεύσετε κατευθείαν στη χώρα όπου επιθυμείτε να σας χορηγηθεί περίθαλψη, χωρίς να λάβετε έγκριση, και να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων που προβλέπει ο ασφαλιστικός σας φορέας όταν γυρίσετε στη χώρα σας. Αν το ποσοστό κάλυψης είναι υψηλότερο απ' ό,τι στη χώρα περίθαλψής σας, θα σας επιστραφούν τα έξοδα κατά το ποσοστό αυτό. Ωστόσο, αν το ποσοστό κάλυψης είναι υψηλότερο στο κράτος όπου σας χορηγείται περίθαλψη, δεν δικαιούσθε πρόσθετη επιστροφή εξόδων. Σημειωτέον ότι χωρίς έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης δεν καλύπτονται από την Ελβετία.

Σημ.: Προς το παρόν δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός της "νοσοκομειακής" ή "μη νοσοκομειακής" περίθαλψης. Εάν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Κατά κανόνα, τα έξοδα περίθαλψης καλύπτονται μόνον εάν η νομοθεσία του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος αναγνωρίζει τη σχετική περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Αποταθείτε στο Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Επιλύστε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με μια εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την Υπηρεσία Προσανατολισμού των Πολιτών (CSS)