Naršymo kelias

Papildomos pensijos

Papildomos pensijos yra svarbus daugelio europiečių pajamų šaltinis. Kadangi socialinės apsaugos koordinavimas netaikomas daugumai papildomų pensijų sistemų, ES sutarė dėl specialių taisyklių, skirtų apsaugoti judžių darbuotojų teises į papildomą pensiją. Šios taisyklės taikomos su užimtumu susijusioms pensijų sistemoms (profesinėms pensijoms).

Kodėl svarbu apsaugoti teises į papildomą pensiją?

Dėl tam tikrų papildomų pensijų sistemų taisyklių į kitą ES šalį persikeliantys darbuotojai gali netekti teisių į pensiją.

Sistemų dalyvių gali būti reikalaujama atitikti tam tikras sąlygas, kad neatšaukiamai įgytų teises į pensiją. Pavyzdžiui, iš darbo išėjęs ir į kitą valstybę narę persikėlęs darbuotojas gali neįgyti jokių teisių į pensiją, jei jis darbdaviui nedirbo pakankamai ilgai.

Net jei darbuotojui paliekant sistemą teisės į pensiją buvo įgytos, jų vertę ateityje gali sumažinti infliacija, nebent teisės į pensiją tinkamai išsaugomos patikslinant jų vertę bėgant laikui.

Vienodos sąlygos ir tarptautiniai mokėjimai

Direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų teisių į papildomą pensiją išsaugojimo buvo pirmas žingsnis šalinant su papildomomis pensijomis susijusias kliūtis laisvam judėjimui. Toliau apibendrinamos pagrindinės šios direktyvos nuostatos.

 • Asmens, kuris palieka pensijų sistemą, nes persikelia į kitą valstybę narę, įgytos teisės į pensiją turi būti išsaugotos taip pat kaip ir asmens, kuris lieka toje pačioje valstybėje narėje, teisės į pensiją.
 • Naudos pagal papildomą pensijų sistemą gavėjai turi teisę gauti savo išmokas bet kurioje valstybėje narėje.

Teisių į papildomą pensiją įgijimas ir išsaugojimas (nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m.)

2014 m. balandžio 16 d. buvo priimta Direktyva 2014/50/ES dėl teisių į papildomą pensiją įgijimo ir išsaugojimo. Ja nustatomi toliau nurodyti būtiniausi judžių darbuotojų teisių į pensiją apsaugos reikalavimai, kuriuos valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 21 d.

 1. Įgijimas
 • Teisės į pensiją neatšaukiamai įgyjamos ne vėliau kaip po trejų darbo santykių metų.
 • Pačių darbuotojų įnašai niekada negali būti prarasti, t. y. jei darbuotojas palieka pensijų sistemą prieš įgydamas teises, jo sumokėtos įmokos grąžinamos.
 • Sistemose negali būti nustatytas didesnis minimalus teisių įgijimo amžius negu 21 metai.
 1. Išsaugojimas
 • Palikdamas pensijų sistemą darbuotojas turi teisę pasilikti pagal sistemą įgytas teises, nebent jis sutiktų jas gauti kaip kapitalo išmoką.
 • Ankstesnio darbuotojo teisės į pensiją turi būti sąžiningai išsaugotos, palyginti su vėlesnių darbuotojų teisėmis. Išsaugojimo būdas gali skirtis priklausomai nuo sistemos pobūdžio. Pavyzdžiui, teisių į pensiją vertė gali būti patikslinta atsižvelgiant į:
  • infliacijos arba darbo užmokesčio lygį (paprastai fiksuotų išmokų sistemoje),
  • sistemos gautą investicijų grąžą (paprastai fiksuotų įmokų sistemoje).
 1. Informavimas
 • Darbuotojai turi teisę būti informuojami apie tai, kaip galimas judumas gali paveikti jų pensijų teises.
 • Ankstesni darbuotojai ir maitintojo netekę asmenys (jei pagal sistemą teikiamos išmokos netekus maitintojo) turi teisę gauti informaciją apie savo teisių vertę ir vertinimą.

Direktyva taikoma iš vienos valstybės narės į kitą persikeliantiems darbuotojams, tačiau valstybės narės gali taikyti tokius pačius reikalavimus ir darbuotojams, kurie keičia darbovietę toje pačioje šalyje.

Direktyva netaikoma papildomų pensijų perkeliamumui, t. y. galimybei asmens teises į pensiją perkelti į naują sistemą profesinio judumo atveju.