Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Lisäeläkkeet

Lisäeläkkeet ovat tärkeä tulolähde monille eurooppalaisille. Koska useimmat lisäeläkejärjestelmät eivät kuulu sosiaaliturvan yhteensovittamisen piiriin, EU on hyväksynyt erityissäännöt suojaamaan liikkuvien työntekijöiden lisäeläkeoikeuksia. Näitä sääntöjä sovelletaan työhön liittyviin eläkejärjestelmiin (ammatilliset lisäeläkkeet).

Miksi lisäeläkeoikeuksien suojaaminen on tärkeää?

Lisäeläkejärjestelmien tietyt säännöt voivat aiheuttaa sen, että työntekijät menettävät eläkeoikeuksiaan EU:ssa muuttaessaan.

Järjestelmät voivat edellyttää eläkkeensaajilta tiettyjen ehtojen täyttämistä, jotta heille voi kertyä eläkeoikeutta. Jos työntekijä ei esimerkiksi ole työskennellyt työnantajan palveluksessa tarpeeksi pitkään ja hän lopettaa työnsä ja muuttaa toiseen EU-maahan, eläkeoikeus ei välttämättä kartu ollenkaan.

Ja vaikka työntekijälle olisi kertynyt eläkeoikeutta hänen lähtiessään eläkejärjestelmästä, inflaatio voi heikentää eläkkeen tulevaa arvoa, jollei eläkeoikeuksia suojella riittävästi mukauttamalla niiden arvoa ajan kuluessa.

Yhdenvertainen kohtelu ja rajat ylittävät maksut

Direktiivi 98/49/EY palkattujen ty”öntekij”öiden ja itsenä„isten ammatinharjoittajien lisäelä„keoikeuksien suojaamisesta oli ensimmäinen askel lisäeläkkeisiin liittyvien vapaan liikkuvuuden esteiden poistamisessa. Direktiivin tärkeimmät säännökset voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Sellaisen henkilön, joka lähtee eläkejärjestelmästä toiseen EU-maahan muuton vuoksi, eläkeoikeuksia on suojeltava samalla tavoin kuin sellaisen henkilön, joka pysyy jatkuvasti samassa maassa.
 • Lisäeläkejärjestelmän edunsaajilla on oikeus etujensa saamiseen missä EU-maassa tahansa.

Lisäeläkeoikeuksien hankkiminen ja säilyttäminen (saatettava osaksi lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2018)

Lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä koskeva direktiivi 2014/50/EU annettiin 16.4.2014, ja EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 21.5.2018 mennessä. Direktiivissä vahvistetaan seuraavat vähimmäisvaatimukset liikkuvien työntekijöiden eläkeoikeuksien suojaamiseksi:

 1. Hankkiminen
 • Eläkeoikeudet on hankittu peruuttamattomasti ("suojattu") viimeistään silloin, kun työsuhde on kestänyt kolme vuotta.
 • Työntekijät eivät koskaan menetä maksamiaan maksuja. Jos työntekijä esimerkiksi lähtee eläkejärjestelmästä ennen kuin hänen oikeutensa ovat suojattuja, hänen maksamansa maksut maksetaan takaisin.
 • Eläkejärjestelmät eivät saa asettaa suojattujen eläkeoikeuksien saavuttamiselle korkeampaa vähimmäisikää kuin 21 vuotta.
 1. Säilyttäminen
 • Kun työntekijä lähtee eläkejärjestelmästä, hänellä on oikeus pitää suojatut eläkeoikeutensa järjestelmässä, ellei hän suostu ottamaan niitä vastaan pääomamaksuna.
 • Entisen työntekijän eläkeoikeuksia on säilytettävä tasavertaisesti nykyisten työntekijöiden oikeuksiin verrattuna. Säilyttämistapa voi vaihdella järjestelmän luonteesta riippuen. Eläkeoikeuksien arvoa voidaan mukauttaa esimerkiksi seuraavien mittareiden mukaisesti:
  • inflaatioaste tai palkkataso (tyypillisesti etuusperusteisessa järjestelmässä);
  • järjestelmästä saatu sijoitustuotto (tyypillisesti maksuperusteisessa järjestelmässä).
 1. Tiedot
 • Työntekijöillä on oikeus saada tietoa siitä, kuinka mahdollinen liikkuvuus voi vaikuttaa heidän eläkeoikeuksiinsa.
 • Entisillä työntekijöillä ja heidän leskillään sekä muilla edunsaajilla (jos järjestelmä turvaa lesken ja muiden edunsaajien edut) on oikeus saada tietoa eläkeoikeuksiensa arvosta ja hoidosta.

Direktiivi koskee työntekijöitä, jotka muuttavat EU-maiden välillä, mutta EU-maat voivat ulottaa samat normit koskemaan myös työntekijöitä, jotka vaihtavat työpaikkaa oman maan rajojen sisällä.

Direktiivi ei kata lisäeläkkeiden siirrettävyyttä eli mahdollisuutta siirtää eläkeoikeudet uuteen järjestelmään työpaikkaa vaihdettaessa.