Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Doplnkové dôchodkové systémy

Doplnkové dôchodky sú dôležitým zdrojom príjmov pre mnohých Európanov. Keďže v prípade väčšiny doplnkových dôchodkových systémov sa neuplatňuje koordinácia sociálneho zabezpečenia, EÚ sa dohodla na osobitných pravidlách na ochranu doplnkových dôchodkových práv mobilných pracovníkov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na dôchodkové systémy spojené so zamestnaním (tzv. dôchodkové poistenie zamestnancov).

Prečo je dôležité chrániť doplnkové dôchodkové práva?

Určité pravidlá týkajúce sa doplnkových dôchodkových systémov môžu spôsobiť, že pracovníci prerobia na svojich dôchodkových právach v dôsledku pracovnej mobility v EÚ.

V rámci systémov sa môže od účastníkov vyžadovať, aby splnili určité podmienky skôr, ako neodvolateľne nadobudnú (neodňateľné) dôchodkové práva. Napríklad zamestnávateľ, ktorý zanechá zamestnanie a odíde do iného členského štátu, nemusí získať nijaké dôchodkové práva, ak nepracoval pre zamestnávateľa dostatočne dlhý čas.

Aj keď pracovník nadobudol dôchodkové práva, keď opustil dôchodkový systém, ich budúca hodnota môže byť znehodnotená infláciou, ak nie sú tieto práva primerane chránené postupnou valorizáciou.

Rovnaké zaobchádzanie a cezhraničné platby

Smernica č. 98/49/ES o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb bola prvým krokom pri odstraňovaní prekážok voľného pohybu spojeného s doplnkovými dôchodkami. Najdôležitejšie ustanovenia možno zhrnúť takto:

 • nadobudnuté dôchodkové práva osoby, ktorá opúšťa dôchodkový systém z dôvodu presťahovania sa do iného členského štátu, musia byť zachované v rovnakom rozsahu ako v prípade osoby, ktorá už neplatí príspevky do systému, ale zostáva v rovnakom členskom štáte,
 • poberatelia dávok v rámci doplnkového dôchodkového systému majú právo dostávať svoje dávky v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nadobúdanie a zachovávanie doplnkových dôchodkových práv

Smernica č. 2014/50/EÚ o nadobúdaní a zachovávaní doplnkových dôchodkových práv bola prijatá 16. apríla 2014. Stanovuje tieto minimálne normy na ochranu dôchodkových práv mobilných pracovníkov, ktoré členské štáty museli transponovať do svojej legislatívy do 21. mája 2018:

 1. Nadobudnutie
 2. Dôchodkové práva sa neodvolateľne nadobúdajú najneskôr po troch rokoch od vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
 3. Zamestnanec nemôže prísť o vlastné príspevky. To znamená, že ak zamestnanec opustí dôchodkový systém pred nadobudnutím svojich práv, budú mu vyplatené jeho vlastné príspevky.
 4. V rámci dôchodkových systémov nie je možné stanoviť minimálny vek potrebný na nadobudnutie dôchodkových práv na viac ako 21 rokov.
 5. Zachovávanie
 6. Keď pracovník opúšťa dôchodkový systém, má právo na zachovanie svojich nadobudnutých práv v systéme, pokiaľ sa nerozhodne nechať si vyplatiť nasporenú sumu.
 7. Dôchodkové práva bývalého pracovníka v porovnaní s právami súčasných pracovníkov musia byť spravodlivo zachované. Spôsob zachovania práv sa môže líšiť v závislosti od typu systému. Napríklad hodnota dôchodkových práv sa môže upraviť podľa:
  • miery inflácie alebo platových úrovní (typické pre systém dávok s pevnou výškou),
  • výnosov z investícií dôchodkového systému (typické pre systém so stanovenými príspevkami).
 8. Informácie
 9. Pracovníci majú právo na informácie o tom, ako by prípadná mobilita mohla ovplyvniť ich dôchodkové práva.
 10. Bývalí pracovníci a ich pozostalí (v prípade, že systém umožňuje pozostalostné dávky) majú právo na informácie o hodnote a zaobchádzaní s ich právami.

Smernica sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí využívajú pracovnú mobilitu medzi členskými štátmi. Členské štáty však môžu použiť rovnaké normy na pracovníkov, ktorí zmenili prácu v rámci krajiny.

Smernica neupravuje problematiku prenosnosti doplnkových dôchodkov, t. j. možnosť zachovať si dôchodkové práva ich prevodom do nového systému v prípade pracovnej mobility.

Komisia prijala 6. júla 2020 správu o uplatňovaní smernice 2014/50/EÚ

Zdieľať stránku