Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Lisapensionid

Täiendav pension on paljude eurooplaste jaoks oluline sissetulekuallikas. Kuna sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine enamikku täiendavaid pensioniskeeme ei hõlma, siis võttis EL vastu erieeskirjad liikuvate töötajate täiendavate pensioniõiguste kaitseks. Neid eeskirju kohaldatakse tööga seotud pensioniskeemide suhtes (tööandjapension).

Miks tuleb täiendavaid pensioniõigusi kaitsta?

Teatavad täiendavate pensioniskeemide eeskirjad võivad jätta töötajad ilma nende pensioniõigustest, kui nad asuvad elama teise ELi liikmesriiki.

Skeemide raames võidakse nõuda, et isikud täidaksid enne pensioniõiguste täielikku ja pöördumatut omandamist teatavad tingimused. Näiteks töötaja, kes lahkub töölt ning asub elama teise liikmesriiki, ei pruugi omandada mingeid pensioniõigusi, kui ta ei töötanud kõnealuse tööandja juures piisavalt kaua.

Isegi kui pensioniõigused on pensioniskeemist lahkumise hetkeks omandatud, võib nende tulevane väärtus langeda inflatsiooni tõttu, kui nende väärtust ajaskohandamise abil ei säilitata.

Võrdne kohtlemine ja piiriülesed maksed

Nõukogu direktiiv 98/49/EÜ ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavate pensioniõiguste kaitse kohta oli esimene samm täiendavate pensioniõigustega seotud vaba liikumist takistavate tõkete kõrvaldamiseks. Asjaomased põhisätted võib kokku võtta järgmiselt:

 • Teise liikmesriiki elama asumise tõttu pensioniskeemist lahkuva isiku omandatud pensioniõigused tuleb säilitada asjaomasesse liikmesriiki elama jääva isikuga võrdses ulatuses.
 • Täiendavate pensioniõiguste saajad peavad saama oma õigusi kasutada igas liikmesriigis.

Täiendavate pensioniõiguste omandamine ja säilitamine (peab olema üle võetud 2018. aastaks)

Direktiiv 2014/50/EL täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise kohta võeti vastu 16. aprillil 2014. Sellega määratakse kindlaks miinimumnõuded liikuvate töötajate pensioniõiguste kaitseks, mille liikmesriigid peavad üle võtma 21. maiks 2018.

 1. Omandamine
 • Pensioniõigused omandatakse pöördumatult hiljemalt siis, kui töösuhe on kestnud kolm aastat.
 • Töötaja ei kaota kunagi enda tehtud sissemakseid. See tähendab, et kui töötaja lahkub pensioniskeemist enne pensioniõiguste omandamist, makstakse talle tema tehtud sissemaksed välja.
 • Pensioniõiguste omandamise miinimumvanus ei tohi olla suurem kui 21 eluaastat.
 1. Säilitamine
 • Pensioniskeemist lahkudes on töötajal õigus säilitada omandatud pensioniõigused skeemis või saada asjaomane rahaline väljamakse.
 • Endise töötaja pensioniõigused tuleb säilitada õiglaselt, võrreldes praeguste töötajate õigustega. Säilitamise meetod võib olla erinev, sõltuvalt skeemi olemusest. Näiteks võib pensioniõiguste väärtust kohandada vastavalt:
  • inflatsioonimäärale või palgatasemele (tavaliselt määratud väljamaksega skeemi puhul);
  • skeemi pakkuja saadud investeerimistulule (tavaliselt määratud sissemaksega skeemi puhul).
 1. Teave
 • Töötajatel on õigus saada teavet selle kohta, kuidas võimalik liikuvus mõjutab nende pensioniõigusi.
 • Endistel töötajatel ja nende ülalpidamisel olnud isikutel (kui skeem hõlmab toitjakaotuspensioni) on õigus saada teavet oma õiguste väärtuse ja nende suhtes kohaldatavate tingimuste kohta.

Direktiivi rakendatakse töötajate suhtes, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, samas võivad liikmesriigid laiendada samu nõudeid töötajate suhtes, kes vahetavad töökohta sama liikmesriigi piires.

Direktiiv ei hõlma täiendavate pensioniõiguste ülekandmist, s.t võimalust kanda isiku pensioniõigused tööalase liikuvuse korral üle teise skeemi.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte