Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Supplerende pensioner

Supplerende pensioner er en vigtig indtægtskilde for mange europæere. Da koordineringen af de sociale sikringsordninger ikke gælder for de fleste supplerende ordninger, har EU vedtaget særlige regler for at beskytte supplerende pensionsrettigheder for mobile arbejdstagere. Disse regler gælder for pensionsordninger, som er knyttet til beskæftigelse ("arbejdsmarkedspensioner").

Hvorfor er det vigtigt at beskytte supplerende pensionsrettigheder?

Visse regler for supplerende pensionsordninger kan fratage arbejdstagere nogle pensionsrettigheder, når de flytter inden for EU.

Ordningerne kan kræve, at deltagerne skal opfylde visse betingelser, før deres pensionsrettigheder er optjent. F.eks. optjener en ansat, som forlader jobbet og flytter til et andet EU-land, muligvis ikke pensionsrettigheder, hvis vedkommende ikke har arbejdet længe nok for arbejdsgiveren.

Selvom pensionsrettighederne er blevet optjent, når arbejdstageren forlader ordningen, kan den fremtidige værdi forringes af inflation, medmindre pensionsrettighederne bevares ved at justere deres værdi med tiden.

Ligebehandling og udbetaling på tværs af grænserne

Direktiv 98/49/EU om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende var et første skridt for at fjerne hindringerne for fri bevægelighed i forbindelse med supplerende pensionsrettigheder. De grundliggende bestemmelser kan opsummeres som følger:

 • De betingede pensionsrettigheder for en person, som forlader en pensionsordning, fordi vedkommende flytter til et andet EU-land skal bevares i samme grad som for en person, som bliver i samme medlemsland.
 • Modtagere af supplerende pensionsordninger har ret til at modtage deres ydelser i et hvilket som helst medlemsland.

Optjening og bevarelse af supplerende pensionsrettigheder

Direktiv 2014/50/EU om optjening og bevarelse af supplerende pensionsrettigheder blev vedtaget den 16. april 2014. Det fastsætter følgende mindstekrav for beskyttelse af mobile arbejdstageres pensionsrettigheder, som medlemslandene skal gennemføre i deres nationale lovgivning inden den 21. maj 2018:

 1. Optjening
 2. Pensionsrettighederne skal være uigenkaldeligt optjent senest tre år efter ansættelsen.
 3. Arbejdstagernes egne bidrag kan aldrig gå tabt. Dvs. at hvis en arbejdstager forlader en pensionsordning, inden retten er optjent, betales vedkommendes egne bidrag tilbage.
 4. Ordningerne må ikke sætte en højere mindstealder for optjening end 21 år.
 5. Bevarelse
 6. Når en arbejdstager forlader en pensionsordning, har vedkommende ret til at beholde sine optjente pensionsrettigheder i ordningen, medmindre der indgås aftaler om udbetaling af beløbet.
 7. Den tidligere arbejdstagers pensionsrettigheder skal bevares på rimelig vis i forhold til nuværende arbejdstageres rettigheder. Bevaringsmetoden kan variere afhængig af ordningens art. F.eks. kan værdien af pensionsrettighederne justeres i overensstemmelse med:
  • inflation eller lønniveau (typisk i en fastdefineret ydelsesordning)
  • afkast fra ordningens investeringer (typisk i en fastdefineret ydelsesordning)
 8. Oplysninger
 9. Arbejdstagere har ret til oplysninger om, hvilke konsekvenser eventuel mobilitet vil have for deres pensionsrettigheder.
 10. Tidligere arbejdstagere og deres efterladte (hvis ordningen omfatter efterladtepension) har ret til oplysninger om værdien og behandlingen af deres rettigheder.

Direktivet gælder for arbejdstagere, som flytter mellem forskellige EU-lande, men medlemslandene må udvide standarderne til at omfatte arbejdstagere, som skifter job inden for samme land.

Direktivet dækker ikke overførsel af supplerende pensionsrettigheder, dvs. muligheden for at overføre sine pensionsrettigheder til en ny ordning i tilfælde af jobskifte.

Kommissionen vedtog den 6. juli 2020 en rapport om anvendelsen af direktiv 2014/50/EU

Del denne side