Заетост, социални въпроси и приобщаване

Допълнителни пенсии

Допълнителните пенсии са важен източник на доходи за много европейци. Тъй като координацията на социалната сигурност не се отнася за повечето схеми за допълнително пенсионно осигуряване, ЕС прие специални правила за защита на допълнителните пенсионни права на мобилните работници. Тези правила се прилагат за пенсионните схеми, свързани с трудовия стаж (професионално пенсионно осигуряване).

Защо е важно да бъдат защитени допълнителните пенсионни права?

Някои правила, свързани със схемите за допълнително пенсионно осигуряване, могат да станат причина работниците да загубят определени пенсионни права, когато се преместят в друга страна от ЕС.

Възможно е в рамките на някои схеми участниците да трябва да изпълнят определени условия, преди окончателно и необратимо да придобият пенсионните си права. Така например работник, който напуска своята работа и се премества в друга страна от ЕС, може да не натрупа никакви пенсионни права, ако не е работил достатъчно дълго за съответния работодател.

Дори ако пенсионните права са придобити когато работникът напусне схемата, тяхната стойност в бъдеще може да се обезцени поради инфлацията, освен ако пенсионните права не бъдат съхранени по подходящ начин като се коригира тяхната стойност с течение на времето.

Равно третиране и трансгранични плащания

Директива 98/49/ЕО за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица е първата стъпка за преодоляване на пречките пред свободното движение, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване. Основните разпоредби на тази директива са следните:

 • Придобитите пенсионни права на дадено лице, което напуска пенсионна схема поради преместване в друга страна от ЕС, трябва да бъдат съхранени по същия начин както за лицата, които остават в същата страна.
 • Участниците в схеми за допълнително пенсионно осигуряване имат право да получават своите обезщетения във всяка една от страните членки.

Придобиване и запазване на допълнителни пенсионни права

Директива 2014/50/ЕО за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права бе приета на 16 април 2014 г. С нея се определят следните минимални стандарти за защита на пенсионните права на мобилните работници, които държавите членки трябваше да включат в своето национално законодателство до 21 май 2018 г.:

 1. Придобиване
 2. Пенсионните права са окончателно получени, т.е придобити, не по-късно от три години след началото на трудовите правоотношения.
 3. Личните пенсионни вноски на работника никога не могат да бъдат изгубени. Тоест, ако даден работник напусне пенсионната схема преди придобиване на своите права, неговите лични вноски следва да му бъдат изплатени.
 4. Схемите нямат право да определят по-висока възраст за придобиване на права от 21 години.
 5. Запазване
 6. При напускането на дадена пенсионна схема работникът има право за запази придобитите си права в схемата, освен ако не се договори те да му бъдат изплатени като капиталова сума.
 7. Пенсионните права на бившите работници трябва да бъдат запазени по справедлив начин спрямо правата на настоящите работници. Начинът на запазване може да е различен в зависимост от естеството на схемата. Така например, стойността на пенсионните права може да бъде коригирана спрямо:
  • равнището на инфлация или на заплатите (обикновено в пенсионни схеми с дефинирани доходи);
  • възвръщаемостта на инвестициите от схемата (обикновено в пенсионни схеми с дефинирани вноски).
 8. Информация
 9. Работниците имат право на информация за това как евентуалното им преместване в друга страна ще се отрази на пенсионните им права.
 10. Бившите работници и техните преживели лица (ако схемата предоставя обезщетения за преживели лица) имат право на информация за стойността и обработката на техните права.

Директивата се прилага за работници, които се местят в различни страни от ЕС, но националните власти могат да прилагат същите стандарти и за работниците, които сменят своята работа в рамките на съответната страна.

В директивата не е обхваната прехвърляемостта на допълнителните пенсионни права, т.е. възможността за прехвърляне на нечии пенсионни права в нова пенсионна схема в случай на професионална мобилност.

На 6 юли 2020 г. Комисията прие доклад относно прилагането на Директива 2014/50/ЕС

Споделете тази страница