Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Ewaluacja i ocena wpływu

Przeprowadzając ewaluacje i oceny skutków proponowanej polityki i funduszy w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, Komisja przestrzega zasad i wytycznych służących lepszemu stanowieniu prawa.

Wszystkie planowane i aktualnie prowadzone ewaluacje i oceny skutków w tym obszarze można znaleźć na stronie Komisji „Wyraź swoją opinię”. Wszystkie zakończone ewaluacje i oceny skutków w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego są od 2014 r. dostępne poniżej, w rubryce z powiązanymi dokumentami.

Nasze służby zajmują się również ewaluacją i ocenami skutków regulacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa zawierają wymóg, aby dana inicjatywa polityczna lub fundusz zostały przeanalizowane pod kątem ewentualnych skutków społecznych i wpływu na zatrudnienie. To ważne, aby starannie ocenić, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na zatrudnienie, warunki pracy, ochronę socjalną, włączenie społeczne, umiejętności oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Szczególną rolę w procesie oceny skutków odgrywają partnerzy społeczni, czyli przedstawiciele pracodawców i pracowników.

Badania zamówione przez Komisję Europejską na potrzeby ewaluacji i ocen skutków w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego zostały opublikowane na tej stronie i można je wyszukać w katalogu publikacji.

Komisja udziela również państwom członkowskim wskazówek i wsparcia przy monitorowaniu i ocenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Takie podejście pozwala zachować spójność i porównywalność danych oraz pomaga państwom członkowskim w przeprowadzaniu analizy jakości, monitorowaniu danych i sporządzaniu ocen.

Udostępnij tę stronę