Заетост, социални въпроси и приобщаване

Общи оценки и оценки на въздействието

Общите оценки и оценките на въздействието, които Комисията прави във връзка с политиките и фондовете в сферата на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, следват принципите и насоките за по-добро регулиране.

Всички планирани и текущи общи оценки и оценки на въздействието в тази област на политиката могат да бъдат намерени на уебсайта на Комисията Споделете мнението си. Всички приключени оценки и оценки на въздействието в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването от 2014 г. насам са достъпни по-долу в раздел Документи по темата.

Нашето ведомство също се занимава с някои общи оценки и оценки на въздействието в областта на образованието и обучението.

Насоките за по-добро регулиране изискват също така оценяване на социалното въздействие и въздействието върху заетостта на политиките и фондовете. Важно е да се гарантира правилното оценяване на въздействието върху заетостта и условията на труд, социалната закрила и приобщаването, уменията и здравословните и безопасни условия на труд.

Представителите на социалните партньори играят особено важна роля в процеса на оценяване на въздействието:

Поръчаните от Европейската комисия проучвания, които подкрепят общите оценки и оценките на въздействието в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, са достъпни на този уебсайт в каталога с публикации.

Комисията предоставя насоки и подкрепа на страните от ЕС относно мониторинга и оценяването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). По този начин се гарантира съгласуваността и съпоставимостта на данните и се помага на страните от ЕС да представят качествени анализи, данни от мониторинг и оценки.

Споделете тази страница