Ścieżka nawigacji

Inicjatywy w ramach strategii Europa 2020

Mężczyzna na drabinie sięgający do gwiazd na fladze UE

Europa 2020 to strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego obejmująca pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które musimy osiągnąć do 2020 r.

Trzy inicjatywy przewodnie strategii Europa 2020, które poświęcone są zatrudnieniu, sprawom społecznym oraz kwestii włączenia społecznego, to:

  • Mobilna młodzież: inicjatywa ta ma na celu zwiększenie szans młodych ludzi na znalezienie pracy poprzez ułatwianie studentom i stażystom zdobywania doświadczenia za granicą, a także podniesienie jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia w Europie.
  • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: jego celem jest przyspieszenie procesu reformowania rynku pracy, tak by obywatele łatwiej mogli podwyższać swoje kwalifikacje i dostosowywać je do przyszłych potrzeb pracodawców, by powstały nowe miejsca pracy, a unijne przepisy w zakresie zatrudnienia zostały zaktualizowane i uproszczone.
  • Europejski program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: jego zadaniem jest wsparcie działań prowadzonych na wszystkich poziomach na rzecz osiągnięcia jednego z głównych celów UE – zmniejszenia do 2020 r. o co najmniej 20 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji na temat strategii Europa 2020