Διαδρομή πλοήγησης

Πληροφορίες και αρμόδιοι για την επικοινωνία σε κάθε κράτος

Η επιτροπή του προγράμματος PROGRESS απαρτίζεται από εθνικούς εκπροσώπους και βοηθά την Επιτροπή στη διαχείριση του προγράμματος:

Η επιτροπή μπορεί να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στο PROGRESS αλλά δεν είναι απευθείας αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Eθνικοί αρμόδιοι επικοινωνίας