Ścieżka nawigacji

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

  • 01/04/2011

    Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie

    Inicjatywa UE „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” stanowi część strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Głównym celem strategii Europa 2020 jest osiągnięcie przynajmniej 75- rocentowego wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 64 lat do roku 2020. Strategia dąży także do zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu 10 % oraz zwiększenia liczby młodych osób kształcących się w szkolnictwie wyższym lub w równoważnych formach kształcenia zawodowego do poziomu co najmniej 40 %. W ramach programu proponowanych jest trzynaście działań, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania rynku pracy. Ich celem jest zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa pracy, zapewnienie zachęt do inwestowania w szkolenia, zagwarantowanie przyzwoitych warunków pracy oraz ułatwienie tworzenia miejsc pracy. Publikacja ta jest dostępna w wersji drukowanej, w języku angielskim, francuskim i niemieckim.