Ścieżka nawigacji

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Zawody

Ta inicjatywa Komisji ma pomóc UE w osiągnięciu do roku 2020 celu, jakim jest podniesienie do 75 proc. odsetka zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata).

Program powstał w 2010 r. jako część wieloletniej strategii UE „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Ma on przyczynić się również do osiągnięcia takich celów UE, jak obniżenie wskaźnika uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc., zwiększenie (do co najmniej 40 proc.) odsetka młodych ludzi podejmujących studia na uniwersytetach i politechnikach, a także zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 mln grupy osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W jaki sposób?

Program zawiera szereg konkretnych działań, które pomogą:

  • przyśpieszyć reformy służące zwiększeniu elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia na rynku pracy (tzw. model flexicurity)
  • dostosować kwalifikacje pracowników do potrzeb rynku pracy obecnie i w przyszłości
  • poprawić jakość miejsc pracy i warunki pracy
  • stworzyć lepsze otoczenie dla tworzenia miejsc pracy.

Dlaczego?

  • W UE są obecnie 23 miliony bezrobotnych – jest to 10 proc. populacji aktywnej zawodowo.
  • Aby nasza gospodarka mogła się rozwijać i pozostać konkurencyjna, potrzebujemy więcej miejsc pracy.
  • Począwszy od 2012 r. liczba ludności w wieku roboczym zacznie się kurczyć. Aby nasze systemy opieki społecznej mogły pozostać stabilne, potrzebujemy zwiększyć liczbę osób pracujących.

Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, która zapoczątkowana została w 2008 r., jest punktem wyjścia dla działań Komisji ukierunkowanych na analizowanie potrzeb rynku pracy, skuteczniejsze podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich lepsze dostosowanie do oczekiwań pracodawców. Inicjatywa ta jest aktualnie realizowana i będzie kontynuowana w przyszłości.

Pomimo zbieżności nazw program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia ma o wiele szerszy zakres: obejmuje model flexicurity, poprawę jakości i warunków pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Jednym z jego czterech najważniejszych obszarów działań jest rozwijanie umiejętności.


    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+