Навигационна пътека

Програма за нови умения и работни места

Професии

Чрез тази инициатива Комисията ще помогне на ЕС да постигне своята цел в областта на заетостта за 2020 г. - 75 % заетост на населението в трудоспособна възраст (20-64 години).

Започнала през 2010 г., инициативата е част от общата стратегия на Съюза - „Европа 2020“ - за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж през следващите 10 години и след това.

Програмата също следва да допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на нивото на преждевременно напускащите училище на под 10 %, за участие на поне 40 % от младежите във висшето образование или еквивалентно професионално обучение, както и за намаляване до 2020 г. с поне 20 млн. на броя на хората, живеещи или рискуващи да попаднат в условия на бедност и социално изключване.

По какъв начин?

В програмата е представен набор от конкретни действия за:

  • подкрепа на реформите за подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда ('flexicurity'),
  • развиване на подходящи умения у хората за работните места днес и в бъдеще,
  • подобряване на качеството на работните места и гарантиране на по-добри условия на труд,
  • подобряване на условията за създаване на работни места.

Защо?

  • В момента в ЕС има 23 млн. безработни – 10 % от активното население.
  • За да продължи икономиката да се развива и да остане конкурентоспособна са необходими повече работни места.
  • След 2012 г. населението в трудоспособна възраст ще започне да намалява. За гарантиране на устойчивостта на нашите социални системи е необходимо повече хора да работят.

Нови умения за нови работни места

Със започналата през 2008 г. инициатива „Нови умения за нови работни места“ бе определена програмата на Комисията за по-добро усъвършенстване на уменията и за по-добро предвиждане на потребностите на трудовия пазар и осигуряване на съответстващи на тях умения. Инициативата се изпълнява в момента и ще бъде продължена в бъдеще.

Въпреки сходството в названията водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ е с много по-широк обхват и включва гъвкавост и сигурност, качество на работните места, условия на труд и създаване на работни места. Развитието на умения е една от четирите основни области на тази инициатива.


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+