Ścieżka nawigacji

Wsparcie dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Pomoc dla przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • tworzenie miejsc pracy
 • rozwijanie umiejętności
 • umożliwianie osobom bezrobotnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Zgodnie ze strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym podjęto następujące sztandarowe inicjatywy:

Działania podmiotów UE

W działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na:

 • rozpoczynanie działalności przez osoby bezrobotne i osoby należące do grup znajdujących się w trudnej sytuacji
 • stabilny rozwój i wysoką jakość działalności firm jednoosobowych i mikroprzedsiębiorstw
 • wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych
 • mikrofinansowanie

i stara się:

 • podnosić poziom wiedzy o przedsiębiorczości i pracy na własny rachunek
 • informować, ułatwiać wzajemne uczenie się i budować potencjał w krajach i regionach UE
 • upowszechniać dobrowolne normy i środki służące ochronie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • wspierać finansowo rozwój przedsiębiorczości.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) promuje przedsiębiorczość za pośrednictwem usług finansowych i usług wsparcia dla biznesu. Ukierunkowane wsparcie otrzymują kobiety-przedsiębiorcy oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i osoby niepełnosprawne.

W realizację celów EFS zaangażowane są dwie sieci nauczania:

Europejski instrument mikrofinansowy Progress wspiera pracę na własny rachunek i tworzenie mikroprzedsiębiorstw.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera przedsiębiorczość poprzez różne projekty realizowane w ramach inicjatywy INTERREG, takie jak Enspire EU, Senior Enterprise i YES.