Cosán nascleanúna

Ag tacú le fiontraithe agus daoine atá féinfhostaithe

Is cúnamh iad fiontraíocht agus féinfhostaíocht chun:

 • poist a chruthú
 • scileanna a fhorbairt
 • an deis a thabhairt do dhaoine dífhostaithe agus daoine faoi mhíbhuntáiste páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus sa gheilleagar .

Aithníonn an Straitéis Eoraip 2020 go bhfuil ról lárnach ag an bhfiontraíocht agus ag an bhféinfhostaíocht chun fás cliste, inbhuanaithe, uileghabhálach a bhaint amach, agus tugann roinnt eochairthionscnamh aghaidh ar na gnéithe sin:

Gníomhairí an AE

Agus é ag tacú le fiontraíocht agus le féinfhostaíocht, tá an Coimisiún Eorpach ag díriú ar an méid seo a leanas:

 • ghnóthais nuathionscanta i measc daoine dífhostaithe agus i measc daoine ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste
 • inbhuanaitheacht agus cáilíocht oibre i measc gnóthas féinfhostaithe agus i measc micrifhiontraithe
 • tacaíocht d'fhiontraithe sóisialta
 • micreamhaoiniú

agus déanann sé iarracht:

 • cur leis an t-eolas faoi fhiontraíocht agus faoi fhéinfhostaíocht
 • feasacht a ardú, foghlaim fhrithpháirteach a éascú agus cur le hacmhainneacht i dtíortha agus i réigiúin an AE
 • caighdeáin dheonacha agus bearta cosanta a chur chun cinn don fhiontraíocht agus don fhéinfhostaíocht
 • tacú leis an bhfiontraíocht ó thaobh airgeadais de.

Cuireann Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE ) fiontraíocht chun cinn trí sheirbhísí tacaíochta airgeadais agus gnó. Cuirtear tacaíocht atá dírithe ar fhiontraithe ban agus ar dhaoine faoi mhíbhuntáiste agus faoi mhíchumas ar fáil.

Tá dhá líonra foghlama CSE i gceist:

Cabhraíonn An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn Eorpach le féinfhostaíocht a mhúscailt agus i gcruthú micreaghnóthas.

Tacaíonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa leis an bhfiontraíocht trí thionscadail INTERREG agus na tionscadail Enspire EU, Senior Enterprise agus YES ina measc.