Διαδρομή πλοήγησης

Στήριξη των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων

Η επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι συμβάλλουν:

 • στη δημιουργία απασχόλησης
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • στη δημιουργία ευκαιριών για τους ανέργους και τα μειονεκτούντα άτομα ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία.

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως κύριους παράγοντες για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και πολλές εμβληματικές πρωτοβουλίες ασχολούνται με αυτές:

Τα αρμόδια όργανα της ΕΕ

Για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολουμένους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει τις προσπάθειές της:

 • στις νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους και μειονεκτούντα άτομα
 • στη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εργασίας των αυτοαπασχολουμένων επιχειρηματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • στη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • στη μικροχρηματοδότηση

και επιδιώκει:

 • να διευρύνει τις γνώσεις για την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση
 • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και να δημιουργήσει ικανότητες σε χώρες και περιφέρειες της ΕΕ
 • να προωθήσει προαιρετικά πρότυπα και προστατευτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολουμένους
 • να στηρίξει οικονομικά την επιχειρηματικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EΚΤ) προωθεί την επιχειρηματικότητα με την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής και επιχειρηματικής στήριξης. Στοχοθετημένη στήριξη παρέχεται στις γυναίκες επιχειρηματίες, στα μειονεκτούντα άτομα και στα άτομα με αναπηρία.

Συμμετέχουν δύο δίκτυα μάθησης του ΕΚΤ:

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress βοηθά την τόνωση της αυτοαπασχόλησης και τη δημιουργία μικροεπιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει την επιχειρηματικότητα μέσω σχεδίων INTERREG όπως το Enspire EU, το Senior Enterprise και το YES.