Навигационна пътека

Подкрепа за предприемачите и самостоятелно заетите лица

Подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост:

 • създаване на работни места
 • развиване на умения
 • предоставяне на възможност на безработни и хора в неравностойно положение да участват пълноценно в обществения и икономическия живот.

В стратегията „Европа 2020“ предприемачеството и самостоятелната заетост се признават за ключов елемент за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те се насърчават с няколко водещи инициативи:

Участници от ЕС

В подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост Европейската комисия съсредоточава усилията си върху:

 • стартиране на нови предприятия от безработни и хора от групи в неравностойно положение
 • устойчивост и качество на работа на самостоятелно заетите лица и микропредприемачите
 • подпомагане на социалните предприемачи
 • микрофинансиране

като цели да:

 • развива знанията за предприемачеството и самостоятелната заетост
 • повишава осведомеността, улеснява взаимното обучение и изгражда капацитет в страните и регионите на ЕС
 • насърчава доброволни стандарти и защитни мерки за предприемачеството и самостоятелната заетост
 • подпомага финансово предприемачеството.

Европейският социален фонд (ЕСФ) насърчава предприемачеството чрез финансови услуги и услуги в подкрепа на бизнеса. Предоставена е целева подкрепа на жени-предприемачи, както и на хора в неравностойно положение и хора с увреждания.

Участват две мрежи на ЕСФ за обмен на опит:

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес” подпомага насърчаването на самостоятелната заетост и създаването на микропредприятия.

Европейският фонд за регионално развитие подкрепя предприемачеството посредством INTERREG проекти, които включват Enspire EU, Предприятия за възрастни и YES.