Διαδρομή πλοήγησης

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Γίνετε πάροχος μικροπιστώσεων στο πλαίσιο των Μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Οποιοδήποτε δημόσιο και ιδιωτικό ίδρυμα που παρέχει δάνεια ή/και εγγυήσεις μικροχρηματοδοτήσεων σε ελεύθερους επαγγελματίες ή σε ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων εγκατεστημένους στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ.

Ποια είναι τα οφέλη;

Δημιουργούνται δυνατότητες για:

  • αύξηση του ύψους των δανείων και προσέλκυση νέων πελατών
  • προσέλκυση νέων επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα και ενίσχυση της μετοχικής δομής
  • ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων και οφέλη από οικονομίες κλίμακας
  • λήψη βιώσιμων μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης.

Τι κοστίζει;

Αν η αίτηση αφορά εγγυήσεις για μικροπιστώσεις, δεν υπάρχει κανένα κόστος εκτός ενδεχομένως από την καταβολή προμήθειας «ανάληψης υποχρεώσεων» (προμήθεια δέσμευσης).

Αν η αίτηση αφορά χρηματοδοτούμενα μέσα, οι τιμές αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς και τα ισχύοντα επιτόκια αναφοράς, τη χώρα και τα ασφάλιστρα του αντισυμβαλλόμενου μέρους, τον ανταγωνισμό και την κάλυψη των δαπανών.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγυήσεις μικροπιστώσεων (απευθείας εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις), απαντώντας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Για να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδοτούμενα μέσα (διάφορες μορφές δανείων και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου) μέσω ενός Ειδικού Ταμείου Επενδύσεων που επιτρέπει σε παρόχους μικροπιστώσεων να αυξήσουν τις δανειακές τους δραστηριότητες προς (μελλοντικούς) επιχειρηματίες, στείλτε εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.eriksson@eif.org του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Πώς επιλέγονται οι πάροχοι μικροπιστώσεων;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) το οποίο διαχειρίζεται τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress εξετάζει τα εξής:

  • συμμόρφωση των αιτούντων ιδρυμάτων με τις συνήθεις τραπεζικές απαιτήσεις
  • εμπειρία σε μικροχρηματοδοτήσεις
  • χρηματοοικονομική επιφάνεια
  • χρηματοδοτική ικανότητα
  • λειτουργικές ικανότητες
  • αναμενόμενες επιπτώσεις (π.χ. μέγεθος και γεωγραφική προσέγγιση).

Άλλες πληροφορίες - ιστότοπος Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Οι εγγυήσεις και τα χρηματοδοτικά προϊόντα, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας εφαρμογής (EN)

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (ιστότοπος ΕΤΕ) (EN)