Навигационна пътека

Каталог на публикации

28/01/2011

Социалноотговорни покупки - Ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагане на обществени поръчки

Социалноотговорни покупки - Ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагане на обществени поръчки

Обществените поръчки съставляват около 17 % от брутния вътрешен продукт на ЕС. Следователно тяхното влияние в области като социалната политика е значително. Със своя Наръчник за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки Европейската комисия се стреми да извлече полза от това, като: а) повишава осведомеността на възлагащите органи относно предимствата на това да избират стоки и услуги, които дават добри социални резултати и б) разяснява възможностите, предлагани от съществуващата правна рамка на ЕС за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки. Наръчникът дава определение за социално отговорните обществени поръчки (СООП) преди да обясни ползите от тях. Той разглежда СООП във връзка с европейския социален модел и политико-правния подход в ЕС в тази област. Наръчникът също така разглежда подробно стратегията за СООП и обяснява как да се определят нуждите и как да се планират процедурите за възлагане на обществени поръчки. Наръчникът освен това обяснява от правна гледна точка как може да се подходи към социалните съображения на различните етапи от процеса на възлагане на обществените поръчки (от определяне на техническите спецификации и критериите за подбор до възлагането на договори и проследяването на по-нататъшното изпълнение). Представени са примери на национално ниво, които илюстрират различните стъпки от процеса. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Прочетете също: Купувайте, като се съобразявате с околната среда! – Наръчник за екологичен характер на обществените поръчки

Изтеглете PDF
Изтегляния: 195136
Catalog N. : KE-32-10-584-BG-C

Ще намерите в