Διαδρομή πλοήγησης

Κροατία

Μεταβατικοί περιορισμοί για την πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στην αγορά εργασίας άλλων κρατών μελών ισχύουν στις εξής χώρες:

  • Αυστρία,
  • Κάτω Χώρες,
  • Σλοβενία,
  • Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στην αγορά εργασίας των παραπάνω κρατών μελών διέπεται από την εθνική νομοθεσία των κρατών αυτών και μπορεί να προϋποθέτει την έκδοση άδειας εργασίας.

Η Κροατία έχει θεσπίσει ισοδύναμους μεταβατικούς περιορισμούς για τους εργαζομένους που προέρχονται από αυτά τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης του 2011, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 δύνανται να περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στην αγορά εργασίας τους.

Πρώτο στάδιο: 1 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2015

Η πρόσβαση ρυθμιζόταν από την εθνική νομοθεσία των άλλων κρατών μελών. 13 κράτη μέλη εφάρμοζαν περιορισμούς (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI και UK). Τα υπόλοιπα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ για τους εργαζομένους από την Κροατία.

Δεύτερο στάδιο: 1 Ιουλίου 2015 - 30 Ιουνίου 2018  

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τους περιορισμούς, οφείλουν όμως να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έπραξαν η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενίαη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντος ισχύουν περιορισμοί μόνον σ’ αυτά τα κράτη μέλη, εκτός από τη Μάλτα, η οποία κατάργησε τους περιορισμούς στις 26 Ιανουαρίου 2018.

Τρίτο στάδιο: 1 Ιουλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2020

Σ' αυτή την τελική φάση, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή περιορισμών μόνο σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς εργασίας τους ή κινδύνου τέτοιας διατάραξης.