Διαδρομή πλοήγησης

Κροατία

Μεταβατικοί περιορισμοί για την πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στις αγορές εργασίας άλλων κρατών μελών ισχύουν στις εξής χώρες:

  • Αυστρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Σλοβενία
  • Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στις αγορές εργασίας των παραπάνω κρατών μελών διέπεται από την εθνική νομοθεσία των κρατών αυτών και μπορεί να προϋποθέτει την έκδοση άδειας εργασίας.

Η Κροατία έχει θεσπίσει ισοδύναμους μεταβατικούς περιορισμούς για τους εργαζομένους από αυτά τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης του 2011, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 δύνανται να περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση εργαζομένων από την Κροατία στην αγορά εργασίας τους.

Πρώτη φάση: 1 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2015

Η πρόσβαση διεπόταν από την εθνική νομοθεσία των άλλων κρατών μελών. 13 κράτη μέλη εφάρμοζαν περιορισμούς (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI και UK). Τα υπόλοιπα κράτη μέλη αποφάσισαν την πλήρη εφαρμογή των κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ για τους εργαζομένους από την Κροατία.

Δεύτερη φάση: 1 Ιουλίου 2015 - 30 Ιουνίου 2018

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τους περιορισμούς, οφείλουν όμως να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έπραξαν η Αυστρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και επί του παρόντος ισχύουν περιορισμοί μόνον στα εν λόγω κράτη μέλη.

Τρίτη φάση: 1 Ιουλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2020

Σ' αυτή την τελική φάση, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή περιορισμών μόνο σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς εργασίας τους ή κινδύνου τέτοιας διαταραχής.

Περιληπτικός πίνακας των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη - Εργαζόμενοι από την Κροατία