Навигационна пътека

Инициатива „Възможности за младежта“

Инициативата представлява набор от планирани за 2012 и 2013 г. мерки за намаляване на младежката безработица. Тя е част от инициативата за образование и заетост „Младежта в движение“.

Цели

Да подкрепя безработни млади хора. По-специално инициативата се стреми да помогне:

 • на хора, напуснали училище, без да са завършили средно образование, да се върнат в училище или да се запишат в курс за придобиване на умения, за които има търсене
 • на завършили висше образование да започнат работа за пръв път.

Методи

Насърчаване на младежката заетост чрез:

 • засилено използване на Европейския социален фонд
 • новаторски подходи
 • улесняване на младите хора да намират работа в друга страна от ЕС
 • по-силно партньорство между политически органи, предприятия и профсъюзи на равнище ЕС и на национално, регионално и местно равнище
 • политически насоки и помощ от Европейската комисия.

В рамките на европейския семестър (годишен цикъл на координация на икономическата и фискалната политика) Комисията ще оценява националните програми за реформи на страните през 2012 г.

В 15 страни равнището на младежката безработица е по-високо от средното за ЕС (22,3 % през ноември 2011 г). На тях Комисията предостави насоки за прилагане на инициативата „Възможности за младежта“ - или чрез двустранни срещи в Брюксел, или чрез изпращане на екипи на място.

Основни действия

Европейски социален фонд (ЕСФ):

 • засилено използване на ЕСФ от националните правителства за оползотворяване на 30 млрд. евро, които все още не са отпуснати за проекти за периода 2007-2013 г.
 • 1,3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за създаване на схеми за професионално обучение – страните от ЕС бяха помолени да участват в десетпроцентното увеличение на финансирането. Каква е целта? 370 000 нови места за чираци до края на 2013 г.
 • 3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за млади и социални предприемачи

Други действия на равнище ЕС:

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+