Wyślij do znajomego
RSS
google +
Wersja do druku

Paola Testori Coggi, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej

Paola Testori Coggi, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej

Podczas formułowania polityki i przygotowywania projektów aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i ochrony środowiska Komisja konsultuje się z niezależnymi komitetami naukowymi , które służą jej radą i kierują jej uwagę na nowe i potencjalne problemy. Oparte na przesłankach naukowych opinie komitetów pomagają prawodawcom zapewnić tak wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, jakiego obywatele oczekują od instytucji Unii Europejskiej.

Od 1978 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów , Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska i Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia sporządziły ponad tysiąc opinii naukowych, z których większość posłużyła jako podstawa przy przygotowywaniu uregulowań prawnych. Dzięki nim proces kształtowania polityki w UE jest w większym stopniu oparty na dowodach naukowych.

Komitety naukowe, w których skład wchodzą uznani badacze z całego świata, analizują i oceniają dane naukowe, aby oszacować potencjalne zagrożenia w obszarach takich jak:

Inne opinie dotyczą wpływu na zdrowie czynników takich jak:

Ostatnie opinie dotyczyły przede wszystkim wyrobów medycznych, takich jak silikonowe implanty piersi firmy PIP czy metalowe protezy stawu biodrowego, potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych ze stosowaniem substancji chemicznych (ftalanów) w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, a także wpływu na zdrowie telefonów komórkowych i przenośnych odtwarzaczy muzyki.

Komisja Europejska wybrała niedawno nowych członków komitetów naukowych. Na pierwszym posiedzeniu plenarnym w Luksemburgu, które odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2013 r., Komisja i przedstawiciele rządu Luksemburga uroczyście powitają nowo mianowanych członków pdf

Polityka UE w kwestii przygotowywania opinii naukowych i pracy komitetów opiera się na trzech podstawowych zasadach: wysoka jakość, niezależność i przejrzystość. Komitety funkcjonują na zasadzie otwartej, tak aby stale przyciągać najlepszych naukowców i by prowadzić bardziej intensywny dialog z zainteresowanymi stronami, a przez to pobudzić debatę i ułatwić wymianę informacji.

Jednocześnie wprowadzono szereg mechanizmów wewnętrznych, które mają zabezpieczyć niezależność pracy naukowej i zapobiec próbom wywarcia wpływów wynikającym z pobudek ekonomicznych, społecznych czy innych niezwiązanych z nauką. Szczególny nacisk kładzie się na sposób ogłaszania wyników prac komitetów naukowych, tak aby poznała je zarówno społeczność badawcza, jak i zainteresowane strony.

Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie obywatelom Unii Europejskiej wysokiego poziomu ochrony zdrowia, a jednocześnie zapewnienie nauce i innowacyjności kluczowej roli w pobudzaniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie. Ułatwi to realizację celu strategii „Europa 2020”, jakim jest osiągnięcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Powołanie nowych komitetów naukowych

Więcej na ten temat