Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Európska komisia sa pri príprave svojej politiky a návrhov týkajúcich sa bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia opiera o nezávislé vedecké výbory , ktoré jej poskytujú kvalifikované vedecké odporúčania a poukazujú na nové a vznikajúce problémy. Tieto stanoviská sú pre tvorcov politík kľúčové pre zabezpečenie tej najvyššej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, akú európski občania očakávajú od inštitúcií Európskej únie.

Od roku 1978 prijali Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS), Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER) a Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) spolu viac ako tisíc odborných stanovísk, pričom väčšina z nich slúžila ako základ pre nariadenia a prispela k tvorbe politík EÚ založenej na dôkazoch.

Tieto vedecké výbory, ktorých členmi sú poprední vedeckí pracovníci z celého sveta, skúmajú a vyhodnocujú vedecké údaje s cieľom posúdiť potenciálne riziká v týchto oblastiach:

  • bezpečnosť mnohých zložiek (vo výrobkoch na farbenie vlasov, parfumoch, soláriách, UV filtroch);
  • potenciálne riziká fluoridu v pitnej vode;
  • bezpečnosť zubného amalgámu a alternatívnych materiálov na opravu zubov;
  • nanomateriály;
  • návykovosť a atraktívnosť prídavných látok v tabakupdf.

Ďalšie stanoviská sa týkajú zdravotných účinkov:

  • elektromagnetických polí;
  • bezpečnostných skenerov na kontrolu cestujúcich;
  • ortuti nachádzajúcej sa v určitých energeticky úsporných žiarovkách;
  • ochudobneného uránu.pdf

Najnovšie aktivity sa zamerali na zdravotnícke pomôcky, napríklad na bezpečnosť prsníkových silikónových implantátov spoločnosti PIP a kovových bedrových náhrad, možné zdravotné riziká chemických látok (ftalátov) používaných v detských hračkách a výrobkoch starostlivosti o deti a vplyv mobilných telefónov a osobných hudobných prehrávačov na zdravie.

Európska komisia nedávno zvolila nových členov vedeckých výborov. Na prvom plenárnom zasadnutí v Luxemburgu 11. a 12. apríla 2013 Európska komisia a luxemburská vláda oficiálne privítajú novovymenovaných vedeckých pracovníkov pdf

Politika EÚ v oblasti vedeckého poradenstva a práca týchto výborov sa riadi tromi hlavnými zásadami: excelentnosť, nezávislosť a transparentnosť. Otvorený spôsob fungovania výborov má za cieľ priebežne prilákať najlepších vedeckých pracovníkov a podporiť dialóg so zainteresovanými stranami, ako aj podnietiť diskusiu a zjednodušiť výmenu informácií.

Na zabezpečenie nezávislosti vedeckej činnosti a predchádzanie riziku ovplyvňovania z hospodárskych, sociálnych alebo iných nevedeckých dôvodov sa zároveň uplatňuje rozsiahly súbor interných mechanizmov. Osobitná pozornosť sa venuje sprístupňovaniu výsledkov činnosti vedeckých výborov, čím sa zabezpečí, že ich závery budú mať k dispozícii vedecká komunita aj zainteresované strany.

Hlavným cieľom je zabezpečiť európskym občanom vysokú úroveň ochrany zdravia a umožniť, aby veda a inovácie zohrávali kľúčovú úlohu pri podpore konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu v Európe. Týmto sa prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Začiatok fungovania vedeckých výborov

Viac o tejto téme