Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaküsimustega seotud poliitika ning ettepanekute ettevalmistamisel toetavad komisjoni sõltumatud teaduskomiteed , kes annavad usaldusväärset teaduslikku nõu ning juhivad komisjoni tähelepanu uutele ja tekkivatele probleemidele. Nende arvamused on poliitikakujundajatele vajalikud, et tagada parimal tasemel tervise- ja keskkonnakaitse, mida Euroopa kodanikud ELi institutsioonidelt ootavad.

Alates 1978. aastast on tarbijaohutuse komitee , tervise ja keskkonnariskide teaduskomitee  ning tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee võtnud vastu üle tuhande teadusliku arvamuse, millest enamik on olnud aluseks määrustele, toetades niimoodi tõenditele tuginevat poliitikakujundamist ELis.

Teaduskomiteed, mille liikmete hulka kuuluvad väljapaistvad teadlased kogu maailmast, vaatavad läbi ja hindavad teaduslikke andmeid, et hinnata võimalikke ohte muu hulgas järgmistes valdkondades:

Muud arvamused käsitlevad seda, millist toimet omavad:

Viimasel ajal on pööratud tähelepanu meditsiinitarvikutele, näiteks PIP rinnaimplantaatide ja metallist puusaproteeside ohutusele, laste mänguasjades ja -tarvetes kasutatavate kemikaalide (ftalaatide) võimalikele tervisohtudele ning mobiiltelefonide ja muusikamängijate tervisemõjule.

Euroopa Komisjon valis hiljuti teaduskomiteedesse uued liikmed. Esimesel üldkogu istungil, mis toimub Luxembourgis 11. ja 12. aprillil 2013, tervitavad äsja komiteedesse määratud teadlasi pdf Euroopa Komisjon ja Luksemburgi valitsus.

ELi teaduslike nõuannete ja komiteede töö puhul kehtivad kolm aluspõhimõtet: pädevus, sõltumatus ja läbipaistvus. Avatud töömeetod kaasab parimaid teadlasi ning julgustab dialoogi sidusrühmadega. Selle eesmärk on aktiviseerida arutelu ja tõhustada teabevahetust.

Samas rakendatakse tugevaid sisemehhanisme, et kindlustada teadustöö sõltumatus ning vältida majandusliku, sotsiaalse või muu mitteteadusliku iseloomuga mõjutusi. Erilist tähelepanu pööratakse teaduskomiteede töö tulemuste esitamisele, tagades järelduste jõudmise nii teadusringkondade kui ka sidusrühmadeni.

Peamine eesmärk on tagada Euroopa kodanikele heal tasemel tervisekaitse ning lasta samas teadusel ja innovatsioonil mängida olulist osa konkurentsivõime ja majanduskasvu edendamisel Euroopas, andes niimoodi panuse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks aruka, säästva ja kaasava majanduskasvu nimel.

Uute teaduskomiteede loomine

More on this subject