Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Pracovné právne predpisy

Čo je to pracovné právo?

Pracovné právo definuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Pracovné právo EÚ pokrýva dve hlavné oblasti:

 • pracovné podmienky – pracovný čas, prácu na kratší pracovný čas, prácu na dobu určitú, vysielanie zamestnancov do zahraničia,
 • právo zamestnancov na informácie a konzultácie, pokiaľ ide o hromadné prepúšťanie, prevod podniku atď.

Ako to funguje?

EÚ a pracovné právo

V uplynulých desaťročiach sa EÚ prostredníctvom svojich politík snažila o:

 • dosiahnutie vyššej miery zamestnanosti a silnej sociálnej ochrany,
 • zlepšenie životných a pracovných podmienok
 • a ochranu sociálnej súdržnosti.

EÚ sa usiluje o podporu sociálneho pokroku a skvalitnenie životných a pracovných podmienok Európanov – pozri preambulu Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Politika EÚ v oblasti pracovného práva dopĺňa iniciatívy jednotlivých členských štátov prostredníctvom stanovenia minimálnych noriem. V súlade s ustanoveniami Zmluvy, konkrétne článku 153, EÚ prijíma právne predpisy (smernice), v ktorých stanovuje minimálne požiadavky týkajúce sa:

 • pracovných podmienok a podmienok zamestnávania,
 • informovania a konzultácií s pracovníkmi.

Jednotlivé krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť pre vyššie úrovne ochrany. Napríklad v súlade so smernicou EÚ o pracovnom čase majú pracovníci nárok na 20 dní platenej dovolenky, v niektorých krajinách je však tento počet dní vyšší.

Vnútroštátne orgány a pracovné právo

EÚ prijíma smernice, ktoré členské štáty zapracujú do svojich právnych poriadkov a následne uplatňujú. Inými slovami, sú to vnútroštátne orgány, napr. inšpektoráty práce a súdy, kto tieto pravidlá presadzuje.

Európske odborné centrum

Európska únia vytvorila v roku 2016 Európske odborné centrum v oblasti pracovného práva, zamestnanosti a politiky trhu práce. Odborné centrum sa zaoberá právnymi, regulačnými, hospodárskymi a politickými stránkami zamestnanosti a pracovných trhov vrátane reforiem v 28 členských štátoch, krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ktoré sú oprávnené sa zúčastňovať na osi Progress programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Z hľadiska pracovného práva patrí medzi ciele Európskeho odborného centra:

 • pomáhať Komisii v jej úlohe zabezpečovať správne uplatňovanie práva Únie vo všetkých členských štátoch a monitorovať reformy právnych predpisov v oblasti práce ako súčasť procesu európskeho semestra v zmysle stratégie Európa 2020,
 • posilňovať možnosti Komisie pripraviť sa na akékoľvek otázky, ktoré by mohli vyplynúť z uplatňovania smerníc EÚ a analyzovať možné právne otázky a vplyv rozhodnutí Súdneho dvora EÚ,
 • zvyšovať informovanosť a podporovať verejnú diskusiu o aktuálnych otázkach záujmu týkajúcich sa pracovného práva a právnych predpisov EÚ.

Môžete si pozrieť mesačné správy o vývoji v oblasti pracovného práva v krajinách EÚ a krajinách EHP.

Európsky súdny dvor a pracovné právo

Ak sa v rámci sporu pred vnútroštátnym súdom vyskytne otázka týkajúca sa výkladu smernice EÚ, môže ju vnútroštátny súd predložiť Európskemu súdnemu dvoru. Súdny dvor EÚ následne poskytne vnútroštátnemu súdu odpoveď potrebnú na vyriešenie sporu.

Európska komisia a pracovné právo

Komisia kontroluje, či boli smernice EÚ správne zapracované do vnútroštátnych právnych poriadkov a zabezpečuje systematické monitorovanie správneho uplatňovania práva EÚ.

Ak sa domnieva, že niektorý členský štát smernicu do svojho právneho poriadku nezapracoval správne, môže voči tomuto štátu začať konanie o nesplnení povinnosti.

Týmto spôsobom zabezpečuje, aby boli všetky práva stanovené v smerniciach k dispozícii prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia však nemôže zabezpečiť odškodnenie pre jednotlivcov (napr. náhradu škody alebo nápravu situácie). To majú na starosti príslušné vnútroštátne orgány.

Aké sú prínosy pracovného práva?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu Európanov a má pozitívny dosah na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života.

Z pracovného práva EÚ rovnako vyplývajú výhody aj zamestnávateľom a spoločnosti ako celku,

 • pretože poskytuje jasný rámec práv a povinností na pracovisku,
 • zabezpečuje ochranu zdravia pracujúcich
 • a podporuje udržateľný hospodársky rast.

Pracovné právo EÚ ide ruka v ruke s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovníkov musia sprevádzať pracovné právne predpisy, aby krajiny a podniky mohli spravodlivo súťažiť, pokiaľ ide o kvalitu ich výrobkov a nie o znižovanie noriem pracovného práva.

Zdieľať stránku