Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Pracovné právne predpisy

Čo je to pracovné právo?

V pracovnom práve sa vymedzujú práva a povinnosti pracovníkov a zamestnávateľov.

Pracovné právo EÚ sa vzťahuje na dve hlavné oblasti:

 • pracovné podmienky – pracovný čas, práca na kratší pracovný čas, práca na určitý čas, vysielanie pracovníkov,
 • informovanie pracovníkov a porady s pracovníkmi, pokiaľ ide o hromadné prepúšťanie, prevod podniku atď.

Ako systém funguje?

EÚ a pracovné právo

V uplynulých desaťročiach sa EÚ prostredníctvom svojich politík snažila o:

 • dosiahnutie vyššej miery zamestnanosti a silnej sociálnej ochrany,
 • zlepšenie životných a pracovných podmienok
 • a ochranu sociálnej súdržnosti.

EÚ sa usiluje o podporu sociálneho pokroku a skvalitnenie životných a pracovných podmienok Európanov – pozri preambulu Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Politika EÚ v oblasti pracovného práva dopĺňa politické iniciatívy jednotlivých krajín EÚ prostredníctvom stanovenia minimálnych noriem. V súlade s ustanoveniami zmluvy, konkrétne článku 153, EÚ prijíma právne predpisy (smernice), v ktorých stanovuje minimálne požiadavky týkajúce sa:

 • pracovných podmienok a podmienok zamestnávania,
 • informovania pracovníkov a porád s pracovníkmi.

Jednotlivé krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť pre vyššie úrovne ochrany. Napríklad v súlade so smernicou EÚ o pracovnom čase majú pracovníci nárok na 4 týždne platenej dovolenky za kalendárny rok, v niektorých krajinách je však tento počet dní vyšší.

Vnútroštátne orgány a pracovné právo

EÚ prijíma smernice, ktoré členské štáty zapracujú do svojho vnútroštátneho práva a následne uplatňujú. Inými slovami, sú to vnútroštátne orgány, napr. inšpektoráty práce a súdy, kto tieto pravidlá presadzuje.

Európske odborné centrum

Európska únia vytvorila v roku 2016 Európske odborné centrum v oblasti pracovného práva, zamestnanosti a politiky trhu práce. Odborné centrum sa zaoberá právnymi, regulačnými, hospodárskymi a politickými stránkami zamestnanosti a pracovných trhov vrátane reforiem v 27 členských štátoch, Spojenom kráľovstve, krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ktoré sú oprávnené sa zúčastňovať na osi Progress programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Z hľadiska pracovného práva patrí medzi ciele Európskeho odborného centra:

 • pomáhať Komisii v jej úlohe zabezpečovať správne uplatňovanie práva Únie vo všetkých členských štátoch a monitorovať reformy právnych predpisov v oblasti práce ako súčasť procesu európskeho semestra v zmysle stratégie Európa 2020,
 • posilňovať možnosti Komisie pripraviť sa na akékoľvek otázky, ktoré by mohli vyplynúť z uplatňovania smerníc EÚ a analyzovať možné právne otázky a vplyv rozhodnutí Súdneho dvora EÚ,
 • zvyšovať informovanosť a podporovať verejnú diskusiu o aktuálnych otázkach záujmu týkajúcich sa pracovného práva a právnych predpisov EÚ.

Môžete si pozrieť mesačné správy o vývoji v oblasti pracovného práva v krajinách EÚ a krajinách EHP.

Súdny dvor EÚ a pracovné právo

Ak sa v rámci sporu pred vnútroštátnym súdom vyskytne otázka týkajúca sa výkladu smernice EÚ, môže ju vnútroštátny súd predložiť Súdnemu dvoru EÚ. Súdny dvor EÚ následne poskytne vnútroštátnemu súdu odpoveď potrebnú na vyriešenie sporu.

Európska komisia a pracovné právo

Komisia kontroluje, či boli smernice EÚ správne zapracované do vnútroštátneho práva a zabezpečuje systematické monitorovanie správneho uplatňovania právnych predpisov.

Ak sa domnieva, že niektorá krajina EÚ nezapracovala správne smernicu do svojho právneho poriadku, môže proti tejto krajine začať konanie o nesplnení povinnosti.

Týmto spôsobom zabezpečuje, aby boli všetky práva stanovené v smerniciach k dispozícii prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia však nemôže zabezpečiť odškodnenie jednotlivých občanov (t. j. náhradu škody alebo nápravu situácie). To majú na starosti príslušné vnútroštátne orgány.

Aké sú prínosy pracovného práva?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu občanov a má pozitívny vplyv na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života.

Z pracovného práva EÚ takisto vyplývajú výhody aj zamestnávateľomspoločnosti ako celku, lebo

 • poskytuje jasný rámec práv a povinností na pracovisku,
 • zabezpečuje ochranu zdravia pracujúcich
 • a podporuje udržateľný hospodársky rast.

Okrem toho pracovné právo EÚ úzko súvisí s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovníkov musia sprevádzať pracovné právne predpisy, aby krajiny a podniky mohli spravodlivo súťažiť, pokiaľ ide o kvalitu ich výrobkov a nie o znižovanie noriem pracovného práva.

Zdieľať stránku