Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Delovno pravo

Kaj je delovno pravo

Delovno pravo določa pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev.

Delovno pravo EU ureja dve glavni področji:

 • pogoje dela – delovni čas, skrajšani delovni čas, delo za določen čas, napotitev delavcev,
 • obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi – glede kolektivnega odpuščanja, prenosa podjetij itd.

Kako deluje

EU in delovno pravo

V zadnjih desetletjih si je EU prizadevala:

 • povečati zaposlenost in socialno zaščito
 • izboljšati pogoje dela in življenja
 • zaščititi socialno kohezijo

EU spodbuja socialni napredek in izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev vseh prebivalcev Evrope, kar je zapisano tudi v preambuli Pogodbe o delovanju EU.

Na področju delovnega prava EU z opredeljevanjem minimalnih standardov dopolnjuje politične pobude posameznih držav članic. V skladu s Pogodbo, zlasti s členom 153, sprejema predpise (direktive), ki določajo osnovne zahteve glede:

 • pogojev dela in zaposlovanja
 • obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi

Države članice EU lahko same zagotovijo višje standarde zaščite, če to želijo. Tako denimo evropska direktiva o delovnem času delavcem daje pravico do 4 tedne plačanega letnega dopusta, vendar so številne države to pravico v dobro delavcev še povečale.

Nacionalni organi in delovno pravo

EU sprejme direktive, ki jih nato države članice prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo in izvedejo. To tudi pomeni, da predpise izvršujejo nacionalni organi, denimo inšpektorat za delo in delovna sodišča.

Evropsko središče za strokovno znanje

Evropska unija je leta 2016 ustanovila Evropsko središče za strokovno znanje in izkušnje na področju delovnega prava, zaposlovanja in trga dela. Središče za strokovno znanje zajema pravne, regulativne, gospodarske in politične vidike zaposlovanja in trga dela, vključno z reformami, v 27 državah članicah, Združenem kraljestvu, državah evropskega gospodarskega prostora (EGP), državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki so upravičene do sodelovanja v okviru osi PROGRESS programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije.

Z vidika delovnega prava so cilji evropskega središča za strokovno znanje med drugim naslednji:

 • pomagati Komisiji pri zagotavljanju pravilne uporabe zakonodaje EU v vseh državah članicah ter spremljanju reform delovne zakonodaje v okviru evropskega semestra in strategije EU 2020;
 • krepiti zmogljivosti Komisije za predvidevanje morebitnih težav, ki bi se pojavile pri uporabi direktiv EU ter analizirati morebitna pravna vprašanja in učinke sodb Sodišča EU;
 • izboljšati ozaveščenost in spodbujati javno razpravo o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo delovno pravo in zakonodajo EU.

Mesečna poročila o novostih na področju delovnega prava v državah EU in državah EGP.

Sodišče Evropske unije in delovno pravo

Kadar spor pred nacionalnim sodiščem sproži vprašanje glede razlage direktive EU, lahko nacionalno sodišče vprašanje posreduje Sodišču Evropske unije. Sodišče EU nato nacionalnemu sodišču da pojasnila, potrebna za rešitev zadeve.

Evropska komisija in delovno pravo

Komisija preverja, ali so države direktive EU prenesle v nacionalno zakonodajo, in s sistematičnim spremljanjem zagotavlja pravilno izvajanje pravil.

Če Komisija meni, da država EU direktive ni pravilno prenesla v nacionalno zakonodajo, lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitev.

Tako zagotovi, da so vse pravice, navedene v direktivah, zagotovljene tudi v nacionalni zakonodaji. Vendar pa Komisija ne more zagotoviti pravne zaščite posameznim državljanom (npr. izplačilo odškodnine ali odprava nepravilnosti) – to je v pristojnosti ustreznih nacionalnih organov.

Koristi delovnega prava EU

V Evropski uniji je več kot 240 milijonov delovno aktivnih prebivalcev, zato določbe delovnega prava EU neposredno koristijo velikemu deležu državljanov ter pozitivno vplivajo na najpomembnejši in najbolj oprijemljiv del njihovega vsakdanjega življenja.

Delovno pravo EU koristi tudi delodajalcem in evropski družbi na splošno, saj:

 • zagotavlja jasen okvir pravic in dolžnosti na delovnem mestu
 • varuje zdravje zaposlenih
 • spodbuja trajnostno gospodarsko rast

Poleg tega delovno pravo EU pripomore tudi k uspešnemu delovanju enotnega trga. Prosti pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile morajo dopolnjevati pravila delovnega prava, saj je le tako mogoče zagotoviti pošteno konkurenco med državami in podjetji zgolj na podlagi kakovosti njihovih proizvodov, ne pa z zniževanjem delovnopravnih standardov.

Povej naprej