Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Darbo teisė

Kas yra darbo teisė?

Darbo teisėje apibrėžtos darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos.

ES darbo teise reglamentuojamos dvi pagrindinės sritys:

 • darbo sąlygos, t. y. darbo laikas, darbas ne visą darbo laiką, terminuotas darbas, darbuotojų komandiravimas,
 • darbuotojų informavimas ir konsultacijos su jais kolektyvinio atleidimo iš darbo, įmonių perkėlimo ir panašiais atvejais.

Principai

Europos Sąjunga ir darbo teisė

Pastarųjų dešimtmečių ES politika siekta:

 • aukšto užimtumo lygio ir tvirtos socialinės apsaugos,
 • geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų,
 • socialinės sanglaudos apsaugos.

Europos Sąjungos tikslas – skatinti socialinę pažangą ir gerinti Europos tautų gyvenimo ir darbo sąlygas (žr. Sutarties dėl ES veikimo preambulę).

Darbo teisės srityje Europos Sąjunga papildo atskirų ES šalių politikos iniciatyvas – nustato minimalius standartus. Pagal Sutartį, visų pirma jos 153 straipsnį, ji priima teisės aktus (direktyvas), kuriuose nustatomi būtiniausi reikalavimai, susiję su:

 • darbo ir įdarbinimo sąlygomis,
 • darbuotojų informavimu ir konsultavimu.

Valstybės narės, jei nori, gali nustatyti aukštesnį apsaugos lygį. Pavyzdžiui, Europos direktyvoje dėl darbo laiko nustatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į keturių savaičių metines mokamas atostogas, tačiau daugelis šalių nusprendė suteikti darbuotojams teisę į ilgesnes atostogas.

Nacionalinės institucijos ir darbo teisė

ES priima direktyvas, kurias valstybės narės perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina. Taigi taisyklių taikymą užtikrina nacionalinės institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos ir teismai.

Europos kompetencijos centras

2016 m. Europos Sąjunga įkūrė Europos kompetencijos centrą darbo teisės, užimtumo ir darbo rinkos politikos srityje. Kompetencijos centras nagrinėja 27 valstybių narių, Jungtinės Karalystės, Europos ekonominės erdvės šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, atitinkančių reikalavimus, kad gautų paramą pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos „Progress“ kryptį, teisinius, reguliavimo, ekonominius ir politinius užimtumo ir darbo rinkų aspektus, įskaitant reformas.

Europos kompetencijos centro darbo teisės srities tikslai, be kita ko, yra šie:

 • padėti Komisijai užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą visose valstybėse narėse ir stebėti darbo teisės reformas per Europos semestrą, įgyvendinant strategiją „Europa 2020“;
 • didinti Komisijos pajėgumą numatyti bet kokias problemas, galinčias kilti taikant ES direktyvas, ir nagrinėti galimas teisines problemas bei Teisingumo Teismo sprendimų poveikį;
 • didinti informuotumą ir skatinti viešas diskusijas temomis, svarbiomis ES darbo teisės požiūriu.

Skaitykite kas mėnesį teikiamas ataskaitas, kuriose apžvelgiami ES ir EEE šalių darbo teisės pokyčiai.

ES Teisingumo Teismas ir darbo teisė

Jei nagrinėjant bylą nacionaliniame teisme kyla klausimas, kaip aiškinti ES direktyvą, teismas gali perduoti klausimą ES Teisingumo Teismui. Tuomet Teisingumo Teismas pateikia nacionaliniam teismui atsakymą, kurio jam reikia, kad galėtų išspręsti ginčą.

Europos Komisija ir darbo teisė

Komisija tikrina, ar ES direktyvos perkeltos į nacionalinę teisę, ir reguliariai vykdydama stebėseną užtikrina, kad taisyklės būtų tinkamai taikomos.

Jei Komisija mano, kad kuri nors ES šalis netinkamai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę, ji gali nuspręsti pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Taip ji užtikrina, kad visos direktyvose nustatytos teisės būtų suteikiamos nacionaline teise. Tačiau Komisija negali apginti individualių piliečių teisių (t. y. atlyginti žalos arba pataisyti padėties) – tai padaryti turi kompetentingos nacionalinės institucijos.

Rezultatai

Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 240 milijonų darbuotojų, taigi ES darbo teisė tiesiogiai naudinga daugybei piliečių ir daro apčiuopiamą teigiamą poveikį vienai iš svarbiausių jų kasdienio gyvenimo sričių.

ES darbo teisė naudinga ir darbdaviams bei visai visuomenei, nes ja:

 • užtikrinama aiški teisių ir pareigų darbo vietoje sistema,
 • apsaugoma darbuotojų sveikata,
 • skatinamas tvarus ekonomikos augimas.

Be to, ES darbo teisė glaudžiai susijusi su bendrąja rinka. Laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir darbuotojų judėjimas turi būti siejamas su darbo teisės taisyklėmis, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą šalių ir įmonių konkurenciją, grindžiamą jų gaminių privalumais, o ne žemesnių darbo teisės standartų taikymu.

Bendrinti šį puslapį