Заетост, социални въпроси и приобщаване

Трудово право

Какво представлява трудовото право?

С трудовото право се определят вашите права и задължения като работници и работодатели.

Трудовото право на ЕС обхваща 2 основни области:

 • условия на труд — работно време, работа на непълно работно време и на срочен договор, командироване на работници;
 • информиране на работниците и консултиране с тях относно колективни уволнения, прехвърляне на предприятия и др.

Как функционира?

Роля на ЕС

Политиките на ЕС през последните десетилетия имат за цел:

 • постигане на високо равнище на заетост и силна социална закрила;
 • подобряване на условията на живот и труд;
 • опазване на социалното сближаване.

ЕС се стреми да насърчава социалния напредък и да подобрява условията на живот и труд на народите в Европа — вж. преамбюла на Договора за функционирането на ЕС.

Що се отнася до трудовото право, ЕС допълва инициативите на отделните страни от Съюза, като определя минимални стандарти. Съгласно Договора, по-конкретно член 153, ЕС приема закони (директиви), с които определя минимални изисквания по отношение на:

 • условията на труд;
 • информирането на работниците и консултирането с тях.

Ако желаят, отделните страни от ЕС могат да осигуряват по-високи равнища на защита. Например с европейската Директива за работното време на работниците се дава право на 4 седмици платен годишен отпуск, но много страни са предпочели да предоставят на работниците право на отпуск с по-голяма продължителност.

Роля на националните органи

ЕС приема директиви, които държавите членки включват в своето национално право. Това означава, че националните органи — например инспекции по труда и съдилища — налагат спазването на правилата.

Европейски център за експертен опит

През 2016 г. Европейският съюз създаде Европейски център за експертен опит в областта на трудовото право и политиките за заетостта и трудовия пазар. Центърът за експертен опит обхваща правни, регулаторни, икономически и политически аспекти на заетостта и пазарите на труда, включително реформите в 27-те държави от ЕС, Обединеното кралство, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП), държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, отговарящи на условията за участие в оста „Прогрес“ на програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации.

От гледна точка на трудовото право, целите на Европейския център за експертен опит, наред с другото, включват:

 • подпомагане на Комисията при гарантирането на правилното прилагане на правото на ЕС във всички държави членки и мониторинга на реформите в трудовото законодателство, като част от процеса на Европейския семестър в рамките на стратегията „ЕС 2020“;
 • укрепване на способността на Комисията за предвиждане на проблеми, които могат да възникнат в резултат от прилагането на директивите на ЕС, и анализиране на потенциалните правни проблеми и последствия от решенията на Съда на Европейските общности;
 • подобряване на осведомеността и насърчаване на публичен дебат по актуални въпроси от интерес за ЕС в областта на трудовото право.

Можете да се запознаете с месечните доклади относно развитието в областта на трудовото право в държавите — членки на ЕС, и държавите от ЕИП.

Роля на Съда на Европейския съюз

Когато спор в национален съд породи въпрос относно тълкуването на директива на ЕС, съдът може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. След това Съдът отговаря на националния съд, за да може той да разреши спора.

Роля на Европейската комисия

Комисията следи дали директивите на ЕС се въвеждат в националните законодателства и осигурява чрез систематичен мониторинг правилното прилагане на правилата.

Ако Комисията прецени, че страна от ЕС не е включила по подходящ начин директива в националното си право, тя може да реши да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения.

По този начин се гарантира, че всички права, определени с директиви, са налични в националното право. Комисията обаче не може да предоставя обезщетения за щети или да коригира дадено положение по искане на отделни граждани — това е отговорност на компетентните национални органи.

Какви са ползите?

При положение че в Европейския съюз има над 240 милиона работници, правата по трудовото право на ЕС са от пряка полза за голям брой граждани и оказват положително въздействие върху една от най-важните и осезаеми сфери от тяхното ежедневие.

Трудовото право на ЕС също така е от полза за работодателите и обществото като цяло, защото с него се:

 • осигурява ясна рамка от права и задължения на работното място;
 • защитава здравето на работната сила;
 • насърчава устойчив икономически растеж.

Освен това трудовото право на ЕС върви ръка за ръка с единния пазар. Свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници трябва да е съпроводено от трудови правила, за да се гарантира, че страните и предприятията се конкурират въз основа на качеството на продуктите си, а не чрез понижаване на стандартите в областта на трудовото право.

Споделете тази страница