Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Radno pravo

Što je radno pravo?

Radnim pravom definirana su prava i obveze radnika i poslodavaca.

Dva su glavna područja obuhvaćena radnim pravom na razini EU-a:

 • radni uvjeti – radno vrijeme, rad u nepunome radnom vremenu i na određeno vrijeme te upućivanje radnika
 • obavješćivanje i savjetovanje radnika o kolektivnim otpuštanjima viška radnika, prijenosima poduzeća itd.

Kako funkcionira radno pravo?

EU i radno pravo

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća politike EU-a bile su usmjerene na

 • postizanje visoke razine zaposlenosti i socijalne zaštite
 • poboljšanje životnih i radnih uvjeta
 • zaštitu socijalne kohezije.

EU nastoji promicati društveni napredak te poboljšati životne i radne uvjete naroda Europe – to je navedeno i u preambuli Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U pogledu radnog prava, Europska unija utvrđuje minimalne standarde te na taj način nadopunjuje političke inicijative koje poduzimaju pojedinačne države članice EU-a. U skladu s Ugovorom – posebice s člankom 153. – EU donosi zakone (direktive) kojima se utvrđuju minimalni zahtjevi za

 • radne uvjete i uvjete zapošljavanja
 • obavješćivanje i savjetovanje radnika.

Pojedinačne države članice EU-a radnicima mogu pružiti višu razinu zaštite ako to žele. Na primjer, iako u skladu s Europskom direktivom o radnom vremenu radnici imaju pravo na 4 tjedna plaćenog godišnjeg odmora, mnoge su se države odlučile na povećanje tog prava za dobrobit radnika.

Nacionalna tijela i radno pravo

EU donosi direktive koje njegove države članice uključuju u nacionalno zakonodavstvo te ih provode. To znači da pravila provode nacionalna tijela pojedinačnih država članica – primjerice, inspektorati rada i sudovi.

Europski Centar stručnosti

Europska unija osnovala je Europski centar stručnosti u području radnog prava, politika zapošljavanja i tržišta rada 2016. Centar stručnosti pokriva pravne, regulatorne, gospodarske i političke aspekte zapošljavanja i tržišta rada, uključujući reforme, u 27 država članica, Ujedinjenoj Kraljevini, zemljama Europskog gospodarskog prostora (EGP), zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u potprogramu Progress Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Iz perspektive radnog prava ciljevi su Europskog centra stručnosti, među ostalim:

 • pomagati Komisiji u izvršenju njezine zadaće osiguravanja ispravne primjene prava EU-a u svim državama članicama te praćenja provedbe reformi radnog zakonodavstva u okviru procesa Europskog semestra te u kontekstu strategije EU 2020.;
 • ojačati kapacitet Komisije za predviđanje problema koji bi mogli nastati u primjeni direktiva EU-a te analizirati moguće pravne probleme te utjecaj odluka Suda EU-a;
 • podići razinu svijesti te poticati javne rasprave o važnim temama u području radnog prava i zakonodavstva EU-a.

Ovdje su dostupna mjesečna izvješća o novinama u području radnog prava u državama članicama EU-a te zemljama EGP-a.

Europski sud i radno pravo

Kada se u okviru spora pred nacionalnim sudom otvori pitanje tumačenja direktive EU-a, sud taj predmet može uputiti Sudu Europske unije. Europski sud tada nacionalnom sudu dostavlja odgovore koji su potrebni za rješavanje spora.

Europska komisija i radno pravo

Komisija provjerava jesu li direktive EU-a prenesene u nacionalno zakonodavstvo te putem sustavnog praćenja osigurava ispravnu provedbu pravila.

Ako Komisija smatra da država članica nije ispravno prenijela direktivu u nacionalno zakonodavstvo, može odlučiti pokrenuti postupak zbog povrede propisa.

Na taj se način osigurava dostupnost u nacionalnom zakonodavstvu svih prava utvrđenih u direktivama. Međutim, Komisija ne može osigurati pravnu zaštitu pojedinačnim građanima (tj. isplatiti naknadu štete ili popraviti neku situaciju) – za to su zadužena nadležna nacionalna tijela.

Koji su učinci radnog prava?

U Europskoj uniji ima više od 240 milijuna radnika te stoga izravne koristi od radnog prava na razini EU-a ima velik broj građana, a ono ujedno ima pozitivan učinak na jedno od najvažnijih i najkonkretnijih područja njihova svakodnevnog života.

Od radnog prava EU-a koristi imaju i poslodavci te društvo u cjelini jer ono

 • pruža jasan okvir prava i obveza na radnom mjestu
 • omogućuje zaštitu zdravlja radnika
 • promiče održiv gospodarski rast.

Nadalje, radno pravo EU-a ide ruku pod ruku s jedinstvenim tržištem. Slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radnika potrebno je podržati pravilima u okviru radnog prava kako bi se osiguralo pravedno tržišno natjecanje između država i poduzeća zasnovano na kakvoći proizvoda, a ne na smanjenju standarda radnog prava.

Podijeli ovu stranicu