Διαδρομή πλοήγησης

Εξωτερικές Σχέσεις

Υδρόγειος επάνω σε πάζλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και διάφορες χώρες για να:

 • προάγει την κοινωνική ανάπτυξη πέραν των συνόρων της ΕΕ
 • προωθεί μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών και την ελαχιστοποίηση του κόστους της για όλους
 • εφαρμόζει αποτελεσματικές πολιτικές, ώστε να διασφαλίζεται ο συνδυασμός της οικονομικής και κοινωνικής προόδου
 • ανταλλάσσει ορθές πρακτικές
 • βοηθά τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες να προετοιμαστούν για την προσχώρησή τους στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την κατάρτιση των ευρύτερων εξωτερικών πολιτικών της, η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη κοινωνικές παραμέτρους και θέματα απασχόλησης. Μέσω των πολιτικών εμπορικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, η Επιτροπή επικεντρώνεται ειδικότερα στις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοπρεπούς εργασίας.

Διεθνείς οργανισμοί και φόρουμ

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και με την G20, και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ για τους εξής σκοπούς:

 • την προαγωγή της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης
 • την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, που καλύπτει:
  • την παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση
  • τα δικαιώματα στην εργασία, περιλαμβανομένων των βασικών κανόνων εργασίας
  • την κοινωνική προστασία
  • τον κοινωνικό διάλογο
 • την υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Μελλοντικά μέλη της ΕΕ (Διεύρυνση)

Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές όλων των χωρών της διεύρυνσης. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή διεξάγει διάλογο πολιτικής με αυτές τις χώρες και αξιολογεί κάθε χρόνο την πρόοδο των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων χωρών. Διαπραγματεύσεις γι΄αυτά τα θέματα διεξάγονται με τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για προσχώρηση στην ΕΕ.

Η Επιτροπή, στην ευρύτερη στρατηγική της για τη διεύρυνση της ΕΕ (2010-2011), χαιρέτισε τις προσπάθειες πολλών χωρών της διεύρυνσης να λάβουν υπόψη τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" κατά τη χάραξη των εθνικών τους προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε αυτές τις χώρες, με μέτρα χρηματοδοτούμενα από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και, ειδικότερα, τη συνιστώσα IV για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που συμβάλλει στην προετοιμασία των υποψήφιων χωρών για να συμμετάσχουν στην πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Άλλες γειτονικές χώρες

Η ΕΕ συνεργάζεται για θέματα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης με τις γειτονικές χώρες μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες, διεξάγει διαλόγους πολιτικής και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής με τις εν λόγω χώρες.

Ανεπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες αγορές

Η συνεργασία λαμβάνει τη μορφή: