Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Ulkosuhteet

Maapallo palapelin päällä

Euroopan komissio toimii yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden ja eri maiden kanssa pyrkimyksenään

 • edistää sosiaalista kehitystä EU:n ulkopuolella
 • edistää oikeudenmukaista globalisaatiota niin, että kaikki voisivat hyötyä siitä mahdollisimman paljon mahdollisimman alhaisin kustannuksin
 • tukea politiikkaa, jolla kehitetään samanaikaisesti sekä taloutta että sosiaalisia näkökohtia
 • vaihtaa hyviä käytäntöjä
 • auttaa ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita valmistautumaan EU-jäsenyyteen.

Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että työllisyys- ja sosiaalikysymykset otetaan huomioon EU:n ulkopolitiikan yleisissä linjauksissa. Komissio painottaa kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikoissaan erityisesti kestävää kehitystä sekä ihmisarvoista työtä ja kunnollisia työoloja.

Kansainväliset organisaatiot ja foorumit

Komission työskentelee ILO:n, OECD:n, YK:n sekä G20-maiden ja muiden kansainvälisten organisaatioiden ja foorumeiden kanssa tavoitteenaan

 • edistää globalisaation sosiaalista ulottuvuutta
 • edistää ihmisarvoista työtä, johon kuuluu
  • vapaasti valittu tuottava työ
  • työelämän oikeuksien ja perusnormien kunnioittaminen
  • sosiaalinen suojelu
  • työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
 • panna täytäntöön kasvua ja työllisyyttä edistävän Eurooppa 2020 -strategian ulkoinen ulottuvuus.

Mahdolliset uudet EU-jäsenmaat – EU:n laajeneminen

EU haluaa vahvistaa kaikkien jäsenehdokasmaidensa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Komissio käykin työllisyys- ja sosiaalipoliittista vuoropuhelua ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa ja arvioi vuosittain niiden edistystä. Ehdokasmaiden kanssa käydään vuosittain asiaa koskevia yksityiskohtaisia neuvotteluja muiden jäsenyysneuvottelujen yhteydessä.

Komissio suhtautuu vuosien 2010–2011 laajentumisstrategia-asiakirjassaan myönteisesti monien laajentumisprosessissa mukana olevien maiden aikomukseen ottaa Eurooppa 2020 -strategia huomioon kansallisen uudistuspolitiikkansa painopisteissä.

Komissio pyrkii vahvistamaan inhimillistä pääomaa ja ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä näissä maissa liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) ja erityisesti sen osa-alueen IV (henkilövoimavarojen kehittäminen) avulla, mikä tukee ehdokasmaiden valmistautumista EU:n koheesiopolitiikkaan ja Euroopan sosiaalirahastoon.

Muut naapurimaat

EU toimii naapurimaidensa kanssa yhteistyössä työllisyys- ja sosiaaliasioissa Euroopan naapuruuspolitiikan ja mm. seuraavien alueellisten aloitteiden puitteissa:

Euroopan komissio keskustelee maiden kanssa työllisyys- ja sosiaalialan politiikasta ja hyvistä käytännöistä sekä neuvottelee niiden kanssa alaa koskevia sopimuksia.

Kehittyneet maat ja kehittyvien talouksien markkinat

EU:n yhteistyökanavia ovat