Навигационна пътека

Външни отношения

Земно кълбо върху пъзел

Европейската комисия работи с международни организации и страни извън ЕС с цел:

  • насърчаване на социалното развитие извън границите на ЕС;
  • насърчаване на справедлива глобализация, от която всички да извлекат възможно най-големи ползи при възможно най-ниски разходи;
  • насърчаване на прилагането на ефективни политики, за да може икономическият и социалният напредък да вървят ръка за ръка;
  • обмен на добри практики;
  • подпомагане на подготовката на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС.

Европейската комисия се стреми да гарантира, че аспектите, свързани със заетостта и социалната сфера, се вземат предвид при изготвянето на цялостната външна политика на ЕС. Чрез своите политики за търговия и сътрудничество за развитие Комисията обръща специално внимание на концепциите за устойчиво развитие и достоен труд.

Международни организации и форуми

Комисията работни заедно с МОТ, ОИСР, ООН, както и с Г-20 и други международни организации и форуми с цел:

Бъдещи членове на ЕС (Разширяване)

ЕС се стреми към подобряване на политиките за заетост и социалните политики във всички страни, желаещи да се присъединят към Съюза. За тази цел Комисията провежда диалог с държавите и всяка година оценява напредъка на страните кандидатки и потенциални кандидатки. Със страните кандидатки се водят преговори по тези въпроси, докато те се приближават към целта за членство в ЕС.

В своята цялостна стратегия за разширяването на ЕС (2010–2011 г.) Комисията приветства намерението на много от държавите, желаещи да се присъединят към Съюза, да вземат предвид стратегията „Европа 2020“ при определянето на своите национални приоритети за реформи.

Комисията работи за укрепване на човешкия капитал и подпомага борбата със социалното изключване в тези страни чрез мерки по своя Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), по-конкретно компонент IV „Развитие на човешките ресурси“, който има за цел подготовка на участието на страните кандидатки в политиката на сближаване на ЕС и програмите по линия на Европейския социален фонд.

Други съседни страни

ЕС си сътрудничи със съседните страни по въпроси, свързани със заетостта и социалната сфера, в рамките на Европейската политика за съседство и на регионални инициативи като:

Европейската комисия преговаря по споразумения, води диалози относно политиките и обменя добри практики по въпроси, свързани със заетостта и социалната сфера, със съответните държави.

Развити страни и бързо развиващи се пазари

Сътрудничеството се осъществява под формата на: