Cesta

Vnější vztahy

Zeměkoule na skládačc

Evropská komise spolupracuje s řadou mezinárodních organizací a států světa s cílem:

 • podporovat sociální rozvoj za hranicemi EU
 • prosazovat model spravedlivé globalizace, jehož cílem je maximalizovat přínosy globalizace a minimalizovat její náklady
 • prosazovat politiky, které účinně zajistí, aby společně s hospodářským pokrokem docházelo stejnou měrou i k pokroku v sociální oblasti
 • předávat osvědčené postupy
 • připravit kandidátské země a potenciální kandidátské země na členství v EU.

Snahou Evropské komise je zajistit, aby při sestavování celkové zahraniční politiky EU byly brány v úvahu zaměstnanost a sociální otázky. Prostřednictvím obchodní politiky a politiky rozvojové spolupráce se Komise především zaměřuje na koncept udržitelného rozvoje a důstojné práce.

Mezinárodní organizace a fóra

Komise spolupracuje s Mezinárodní organizací práce (MOP), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), OSN, skupinou G20 a dalšími mezinárodními organizacemi a fóry. Cílem této spolupráce je:

 • podporovat sociální rozměr globalizace
 • prosazovat koncept důstojné práce pro všechny, tj.:
  • svobodně zvolené zaměstnání, které je náležitě finančně ohodnoceno
  • práva pracujících zahrnující základní pracovní normy
  • sociální ochranu
  • sociální dialog
 • realizovat část strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost, která se týká zahraniční problematiky.

Budoucí členské státy EU (Rozšíření)

Unie usiluje o to, aby došlo ke zlepšení zaměstnanosti a sociálních politik ve všech zemích zapojených do procesu rozšíření. Komise vede za tímto účelem s těmito zeměmi politický dialog a každoročně provádí hodnocení pokroku kandidátských zemí a potenciálních kandidátů. S kandidátskými zeměmi se na tato témata vedou jednání během celého procesu jejich přistoupení k EU.

Komise ve své celkové strategii rozšírení EU 2010-2011 uvítala úmysl řady přistupujících zemí zohlednit principy strategie Evropa 2020 v prioritách vnitrostátních reforem.

Komise se v těchto státech rovněž zaměřuje na posílení lidského kapitálu a odstranění sociálního vyloučení. K tomu jí slouží opatření podporovaná Nástrojem předvstupní pomoci (IPA), zejména jeho složkou IV zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů, která pomáhá připravovat kandidátské země na účast v politice soudržnosti EU a Evropském sociálním fondu.

Ostatní země sousedící s EU

V oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí spolupracuje EU se sousedními státy prostřednictvím evropské politiky sousedství a regionálních iniciativ. Jedná se o

Evropská komise s výše uvedenými zeměmi vyjednává dohody, vede politický dialog a předává jim osvědčené postupy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Rozvinuté země a rozvíjející se trhy

Spolupráce má formu: