Cale de navigare

Relaţii externe

Glob pământesc pe un puzzle

Comisia Europeană colaborează cu organizaţii internaţionale şi ţări ale lumii pentru a:

 • promova dezvoltarea socială dincolo de frontierele UE
 • promova o globalizare în condiţii echitabile, contribuind la maximizarea beneficiilor şi minimizarea costurilor acesteia
 • promova politici eficiente, menite să asigure progresul economic şi social
 • face schimb de bune practici
 • ajuta ţările candidate şi potenţial candidate să se pregătească pentru aderarea la UE.

Comisia Europeană ia măsurile necesare pentru a se asigura că UE ia în considerare aspectele sociale şi legate de ocuparea forţei de muncă atunci când îşi formulează politica externă. Prin politica sa comercială şi de cooperare pentru dezvoltare, Comisia pune accent pe conceptele de dezvoltare durabilă şi de muncă în condiţii decente.

Organizaţii şi foruri internaţionale

Comisia colaborează cu OIM, OCDE, ONU, G20,> şi cu alte organizaţii şi foruri internaţionale pentru a:

 • promova dimensiunea socială a globalizării
 • promova munca decentă pentru toţi, cu accent pe:
  • locuri de muncă productive şi alese de bună voie
  • drepturile la locul de muncă, inclusiv normele de bază în domeniu
  • protecţia socială
  • dialogul social
 • implementarea dimensiunii externe a Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

State membre potenţiale (extindere)

UE încearcă să stimuleze politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă aplicate în toate ţările care doresc să devină membre. În acest sens, Comisia poartă un dialog politic cu ţările respective şi evaluează, în fiecare an, progresele înregistrate de ţările candidate şi potenţial candidate. Se poartă negocieri pe tot parcursul procesului de aderare.

În Strategia de extindere a UE pentru 2010-2011, Comisia a salutat intenţia ţărilor care doresc să devină membre ale Uniunii să includă Strategia Europa 2020 în priorităţile programelor naţionale de reformă.

Comisia acţionează pentru a consolida capitalul uman şi a contribui la combaterea excluziunii sociale în aceste ţări, prin măsuri sprijinite de Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), în special componenta „Dezvoltarea resurselor umane”, care ajută ţările candidate să se pregătească pentru a participa la Politica de coeziune a UE şi la Fondul social european.

Alte ţări vecine

UE cooperează pe probleme sociale şi care ţin de ocuparea forţei de muncă şi cu ţările vecine, prin politica europeană de vecinătate şi inţiative regionale ca:

Comisia Europeană negociază acorduri, susţine dialoguri politice şi face schimb de bune practici cu aceste ţări pe probleme sociale şi de ocupare a forţei de muncă.

Ţări dezvoltate şi pieţe emergente

În cazul acestora, cooperarea ia forma: