Navigatsioonitee

Välissuhted

Maakera pusle peal

Euroopa Komisjon teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega järgmistes valdkondades:

 • sotsiaalse arengu edendamine väljaspool ELi piire;
 • õiglase üleilmastumise edendamine, et maksimeerida hüvesid ja minimeerida sellega kaasnevaid kulusid kõigi jaoks;
 • tõhusa poliitika edendamine majandusliku ja sotsiaalse progressi paralleelseks saavutamiseks;
 • heade tavade vahetamine;
 • ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide ELi liikmesuseks ettevalmistamisele kaasaaitamine.

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada tööhõive- ja sotsiaalküsimuste arvessevõtmine ELi üldise välispoliitika kujundamisel. ELi kaubandus- ja arengukoostöö alase poliitika kaudu keskendub komisjon eelkõige säästva arengu ja inimväärse tööga seotud teemadele.

Rahvusvahelised organisatsioonid ja foorumid

Komisjon teeb koostöödRahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO),G20 ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ja foorumitega, et:

 • edendada üleilmastumise sotsiaalset mõõdet;
 • edendada inimväärset tööd kõigi jaoks, hõlmates:
  • tulemuslikke ja vabalt valitud töökohti;
  • õigusi töökohal, sealhulgas ka peamisi tööõiguse põhireegleid;
  • sotsiaalkaitset;
  • sotsiaalset dialoogi;
 • rakendada Europa 2020. aasta strateegia (majanduskasvu ja tööhõivestrateegia) välismõõdet.

Võimalikud uued ELi liikmesriigid (laienemine)

EL soovib tõhustada kõigi laienemisprotsessis osalevate riikide tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat. Selleks peab komisjon kõnealuste riikidega poliitilist dialoogi ning hindab igal aastal kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide edusamme. Kandidaatriikidega peetakse läbirääkimisi kõnealustes küsimustes, kui nad on liikumas oma eesmärgi − ELi liikmesuse suunas.

Komisjon tervitas ELi laienemisstrateegias 2010−2011 paljude laienemisprotsessis osalevate riikide kavatsusi kaasata Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke oma riiklikesse reformiprioriteetidesse.

Komisjon teeb tööd selle nimel, et tugevdada inimkapitali ja aidata võidelda sotsiaalse tõrjutusega kõnealustes riikides meetmete kaudu, mida toetatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA), eelkõige selle IV osa – inimressursside arendamine raames, mis aitab kaasa kandidaatriikide osalemisele ELi ühtekuuluvuspoliitikas ja Euroopa Sotsiaalfondis.

Muud naaberriigid

EL teeb tööhõive- ja sotsiaalküsimustes koostööd naaberriikidega Euroopa naabruspoliitika ja piirkondlike algatuste kaudu, mis on muu hulgas järgmised:

Euroopa Komisjon peab asjaomaste riikidega läbirääkimisi lepingute üle, poliitilisi dialooge ja vahetab häid tavasid tööhõive- ja sotsiaalküsimuste valdkondades.

Arenenud riigid ja tekkivad turud

Koostöö toimub järgmistes vormides: