Navigacijski put

Radno pravo

Što je radno pravo?

Radnim pravom definirana su prava i obveze radnika i poslodavaca.

Dva su glavna područja obuhvaćena radnim pravom na razini EU-a:

  • radni uvjeti – radno vrijeme, rad u nepunome radnom vremenu i na određeno vrijeme te upućivanje radnika
  • obavješćivanje i savjetovanje radnika o kolektivnim otpuštanjima viška radnika, prijenosima poduzeća itd.

Kako funkcionira radno pravo?

EU i radno pravo

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća politike EU-a bile su usmjerene na

  • postizanje visoke razine zaposlenosti i socijalne zaštite
  • poboljšanje životnih i radnih uvjeta
  • zaštitu socijalne kohezije.

EU nastoji promicati društveni napredak te poboljšati životne i radne uvjete naroda Europe – to je navedeno i u preambuli Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U pogledu radnog prava, Europska unija utvrđuje minimalne standarde te na taj način nadopunjuje političke inicijative koje poduzimaju pojedinačne države članice EU-a. U skladu s Ugovorom – posebice s člankom 153. – EU donosi zakone (direktive) kojima se utvrđuju minimalni zahtjevi za

  • radne uvjete i uvjete zapošljavanja
  • obavješćivanje i savjetovanje radnika.

Pojedinačne države članice EU-a radnicima mogu pružiti višu razinu zaštite ako to žele. Na primjer, iako u skladu s Europskom direktivom o radnom vremenu radnici imaju pravo na 20 dana plaćenog godišnjeg odmora, mnoge su države u tom pogledu velikodušnije na dobrobit radnika.

Nacionalna tijela i radno pravo

EU donosi direktive koje njegove države članice ugrađuju u nacionalno zakonodavstvo te ih provode. To znači da pravila provode nacionalna tijela pojedinačnih država članica – primjerice, inspektorati rada i sudovi.

Europski sud i radno pravo

Kada se u okviru spora pred nacionalnim sudom otvori pitanje tumačenja direktive EU-a, sud taj predmet može uputiti Sudu Europske unije. Europski sud tada nacionalnom sudu dostavlja odgovore koji su potrebni za rješavanje spora.

Europska komisija i radno pravo

Komisija provjerava jesu li direktive EU-a prenesene u nacionalno zakonodavstvo te putem sustavnog praćenja osigurava ispravnu provedbu pravila.

Ako Komisija smatra da država članica nije ispravno prenijela direktivu u nacionalno zakonodavstvo, može odlučiti pokrenuti postupak zbog povrede propisa.

Na taj se način osigurava da su u okviru nacionalnog zakonodavstva dostupna sva prava utvrđena direktivama. Međutim, Komisija ne može osigurati pravnu zaštitu pojedinačnim građanima (tj. isplatiti naknadu štete ili popraviti neku situaciju) – za to su zadužena nadležna nacionalna tijela.

Koji su učinci radnog prava?

U Europskoj uniji ima više od 240 milijuna radnika te stoga izravne koristi od radnog prava na razini EU-a ima velik broj građana, a ono ujedno ima pozitivan učinak na jedno od najvažnijih i najkonkretnijih područja njihova svakodnevnog života.

Od radnog prava EU-a koristi imaju i poslodavci te društvo u cjelini jer ono

  • pruža jasan okvir prava i obveza na radnom mjestu
  • omogućuje zaštitu zdravlja radnika
  • promiče održiv gospodarski rast.

Nadalje, radno pravo EU-a ide ruku pod ruku s jedinstvenim tržištem. Slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radnika potrebno je podržati propisima radnog prava kako bi se osiguralo pravedno tržišno natjecanje između država i poduzeća zasnovano na kakvoći proizvoda, a ne na smanjenju standarda radnog prava.