Navigācijas ceļš

Darba tiesības

Kas ir darba tiesības?

Darba tiesības ir tiesību aktu kopums, kur noteiktas jūsu tiesības un pienākumi kā darba ņēmējiem un darba devējiem darba vietā. 

Kopienas līmenī darba tiesības aplūko divas galvenās jomas:

  • darba apstākļus, tostarp darba laiku, darbu uz nepilnu slodzi un uz noteiktu termiņu noslēgtus darba līgumus, kā arī darba ņēmēju norīkošanu,
  • darba ņēmēju informēšanu un aptaujāšanu, piemēram, kolektīvas atlaišanas un ražotnes pārcelšanas gadījumos. 

Kā tās darbojas? 

Eiropas Kopiena veselus 50 gadus ir pūlējusies panākt augstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeni, uzlabot dzīves un darba apstākļus un veicināt ekonomisko un sociālo kohēziju.

Eiropas Kopienas (EK) uzdevums ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības sociālās politikas jomā, - tas atbilst EK dibināšanas līgumam un īpaši 136.-139. panta noteikumiem.

Tādēļ EK pieņem tiesību aktus, kur noteiktas ES līmeņa obligātās prasības par darba un nodarbinātības apstākļiem un par darba ņēmēju informēšanu un aptaujāšanu. Tad dalībvalstis šīs Kopienas tiesību normas pārņem jeb transponē savos likumos un īsteno tās, tā garantējot jūsu tiesību aizsardzību un pienākumu izpildi vienādā līmenī visā ES. Valstu iestādes, tostarp tiesas, atbild par valstu transponēšanas tiesību aktu īstenošanu. Komisija kontrolē ES tiesību transponēšanu valstu tiesībās un, veicot sistemātisku pārraudzību, gādā par to pareizu izpildi. Savukārt Eiropas Kopienu Tiesa izskata strīdus un sniedz juridiskus atzinumus par jautājumiem, ko valstu tiesas uzdevušas par tiesību interpretāciju. 

Kādi rezultāti ir sasniegti?

Pieņemot tiesību aktus, kuros bija noteiktas obligātās prasības, uzlabojās darba standarti un nostiprinājās darba ņēmēju tiesības, - tas ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem sociālās politikas jomā.

Sākotnēji EK darba tiesības izstrādāja, cenšoties nodrošināt, lai vienotā tirgus izveide neizraisītu darba standartu pasliktināšanos vai konkurences traucējumus.  

Pašlaik darba tiesības pilda vēl citu svarīgu uzdevumu - tās nodrošina, lai augstu nodarbinātības līmeni un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi papildinātu nemitīga dzīves un darba apstākļu uzlabošanās visā Eiropas Savienībā.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”