Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Prof. Thomas Platzek, predseda Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov

Prof. Thomas Platzek, predseda Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov

V apríli 2013 boli v Luxemburgu zvolení noví členovia Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) na obdobie rokov 2013 – 2016. Tento výbor, aktívny od roku 1968 kedy sa o ňom objavuje zmienka v smernici o kozmetických výrobkoch, nadviaže na štyridsaťročnú tradíciu výborov poskytujúcich Európskej komisii vedecké poradenstvo v oblasti bezpečnosti kozmetických výrobkov. Výbor VVBS takisto zohráva dôležitú úlohu pri príprave nového nariadenia o kozmetických výrokoch , ktoré nadobudne účinnosť v júli 2013.

Členov výboru pdf vyberá Európska komisia ako nezávislých odborníkov na základe výnimočných vedeckých poznatkov prostredníctvom verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu.

Keďže kozmetické odvetvie je zapojené do súčasného výskumu zložiek produktov a alternatívnych metód, existuje obava, že by určité časti občianskej spoločnosti mohli nadobudnúť dojem, že dochádza ku konfliktu záujmov, pokiaľ ide o zapojenie členov výboru do projektov vedených spoločne s odborníkmi z kozmetického odvetvia (verejno-súkromné výskumné platformy). Výbor je regulovaný tak, aby sa predišlo rozporu medzi vedeckou excelentnosťou a nezávislosťou, t. j. aby účasť na projekte (ktorú je potrebné oznámiť), neznamenala nevyhnutne konflikt záujmov.

Výbor pracuje vo verejnom záujme a prijíma rozhodnutia v súlade s názorom väčšiny po kolegiálnej diskusii, ktorá je kľúčom k rozprúdeniu a vyváženiu vedeckej debate a zárukou nezávislosti výsledkov vedeckej činnosti (žiadne rozhodnutie neprijíma len jedna osoba). Zaznamenávajú sa aj menšinové názory.

Výbor v uplynulých rokoch posudzoval bezpečnosť mnohých zložiek: farieb na vlasy, vôní, samoopaľovacích prostriedkov, UV filtrov, peroxidu vodíka v prípravkoch na bielenie zubov a konzervačných látok. V súčasnosti sa práca výboru zameriava na nanomateriály.

Jednou z hlavných výziev v nasledujúcich rokoch bude posúdenie bezpečnosti zložiek, ktoré sa v minulosti testovali na zvieratách. Keďže je testovanie na zvieratách v súčasnosti zakázané , bude potrebné vyvinúť a objaviť primerané testy s využitím alternatívnych metód, a to napriek tomu, že alternatívne metódy neexistujú pre všetky toxikologické ukazovatele. Ďalšiu výzvu predstavujú zložky nanomateriálov, ktoré sa budú musieť posúdiť napriek tomu, že ani jedna zo schválených alternatívnych metód, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii pre bežné chemické látky, nebola schválená osobitne pre nanomateriály. Výbor sa s radosťou ujme riešenia uvedených výziev.

Podnietia totiž výskum a vyšetrovanie v týchto oblastiach, čo je základom vedeckého pokroku. Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov bude stáť v popredí snáh o zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia občanov Európskej únie a zároveň umožní, aby sa veda a inovácie významným spôsobom podieľali na zvyšovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu v Európe.

Viac o tejto téme