Навигационна пътека

IMI ще обхване три нови правни области

  • Обществени поръчки

През април 2015 г. ще стартира пилотен проект, както е предвидено в новите директиви за обществените поръчки (2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС), с цел подпомагане на обмена на информация за проверка на техническия и финансовия капацитет на оферентите или доколко те спазват стандартите за качество и опазване на околната среда.

  • Връщане на паметници на културата

От декември 2015 г., след приемането на Директива 2014/60/ЕС, IMI ще помага на съответните органи да обменят информация за паметници на културата, незаконно изнесени от тяхната територия.

  •  Прилагане на директивата за командироване на работници

От юни 2016 г. IMI ще се използва за обмен на информация за прилагането на трансгранични глоби и санкции в областта на командироването на работници в съответствие с Директива 2014/67/ЕС. С тази директива се консолидира също така използването на IMI за общия обмен на информация за командировани работници, който се тества от 2011 г. насам.

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.